ทีมงาน สบน.

บุคลากรของสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จัดตั้งขึ้นเป็นสำนักภายใน สพฐ. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปัจจุบันมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานทั้งสิ้นจำนวน 12 คน

  • นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
   ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • นายพิทักษ์ โสตถยาคม
   รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • นางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล
   ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • น.ส.อุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล
   ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • นายเก ประเสริฐสังข์
   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
  • นางเนตรทราย แสงธูป
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • นางสาวเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์
   รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • นางสาวภวรัญชน์ ไวสกุล
   รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร์
   รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน
   รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
  • นางสาวศศิธร สวัสดี
   นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นางสาวภัชธีญา ปัญญารัมย์
   เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ