ทีมงาน สบน.

บุคลากรของสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จัดตั้งขึ้นเป็นสำนักภายใน สพฐ. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 (ม.18) เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปัจจุบันมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานทั้งสิ้นจำนวน 15 คน

    • นายพิทักษ์ โสตถยาคม
      ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
    • นางสาววงเดือน สุวรรณศิริ
      รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
    • นางสาวอุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล
      ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปฏิบัตหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
    • นายเก ประเสริฐสังข์
      ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม ปฏิบัตหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
    • นางเนตรทราย แสงธูป
      ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
    • นางสาวมาศชฎา ศรีสุกใส
      นักวิชาการศึกษา
    • นายอิศรา โสทธิสงค์
      นักวิชาการศึกษา
    • นางสาวอารยา พาสกุล
      นักวิชาการศึกษา
    • นางสาวปราชญาพร แช่ใจ
      นักวิชาการศึกษา
    • นางสาวณัฐมล ไชยประดิษฐ์
      นักวิชาการศึกษา
    • นางสาวประถมพร วิเศษอุด
      นักวิชาการศึกษา
    • นายสุวศิน เขียวสุวรรณ
      นักวิชาการศึกษา
    • นางสาวนิฎฐา ขุนนุช
      นักจัดการงานทั่วไป
    • นางสาวภัชธีญา ปัญญารัมย์
      เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
    • นางสาวอทิตยา บุญกวย
      นักจัดการงานทั่วไป