ทีมงาน สบน.

บุคลากรของสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จัดตั้งขึ้นเป็นสำนักภายใน สพฐ. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 (ม.18) เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปัจจุบันมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานทั้งสิ้นจำนวน 15 คน

  • นายพิทักษ์ โสตถยาคม
   ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • นางสาววงเดือน สุวรรณศิริ
   รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • นางสาวอุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล
   ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปฏิบัตหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • นายเก ประเสริฐสังข์
   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม ปฏิบัตหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • นางเนตรทราย แสงธูป
   ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • นางสาวมาศชฎา ศรีสุกใส
   นักวิชาการศึกษา
  • นายอิศรา โสทธิสงค์
   นักวิชาการศึกษา
  • นางสาวอารยา พาสกุล
   นักวิชาการศึกษา
  • นางสาวปราชญาพร แช่ใจ
   นักวิชาการศึกษา
  • นางสาวณัฐมล ไชยประดิษฐ์
   นักวิชาการศึกษา
  • นายสุวศิน เขียวสุวรรณ
   นักวิชาการศึกษา
  • นางสาวณัฐสุภา สุทธา
   นักวิชาการศึกษา
  • นางสาวนิฎฐา ขุนนุช
   นักจัดการงานทั่วไป
  • นางสาวภัชธีญา ปัญญารัมย์
   เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นางสาวอทิตยา บุญกวย
   นักจัดการงานทั่วไป