โรงเรียน

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย สร้างสมรรถนะนักเรียน “อ่านเก่งก่อนเปิดเทอม”

  ความจำเป็นของโรงเรียนบ้านน้ำกร่อยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต้องใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งมีกิจกรรมแตกต่าง หลากหลายจากหลักสูตรเดิม นักเรียนต้องลงมือทำงาน เรียนรู้ ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนั้นถ้านักเรียนมีศักยภาพไม่เพียงพอ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนก็จะช้า และไม่ได้ผลเท่าที่ควร อาจมีนักเรียนบางส่วนเท่านั้นที่สามารถพัฒนาตนเองได้ ด้วยความจำเป็นตรงนี้ที่โรงเรียนบ้านน้ำกร่อยต้องเตรีย […]

  Continue reading
 • โรงเรียนเมืองคง จัดการศึกษาแบบองค์รวม เน้นฐานใจ – ฐานกาย – ฐานสติปัญญา

  หนึ่งวันกับการเรียนรู้ของโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สิ่งที่น่าประทับใจ อย่างน้อย 4 ด้านดังต่อไปนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ที่มีผู้บริหารเป็นผู้นำและสร้างทีมเวิร์ก วางแผนการทำงานสู่เป้าหมายเดียวกันที่เป็น Concept ของโรงเรียน SATHIAN MODEL 7 ขั้นตอนของการบริหารจัดการภายในที่คุณครูทุกคนมีฉันทะที่จะดูแลเด็ก ๆ และสร้างการเรียนรู้โดยนึกถึงเด็กเป็นตัวตั้ 2. ด้านกายภาพภายนอกห้องเรียน มีความร่ […]

  Continue reading
 • วงสนทนาเชิงสร้างสรรค์ “สมรรถนะคืออะไร” สไตล์บ้านคลองบางบ่อ

  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นางสาวนพรัตน์ สวัสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ และคณะครู จัดวงสนทนาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง “สมรรถนะ คืออะไร” โดยมีนายธงชัย มั่นคง คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง นางนงค์นุช อุทัยศรี และนางสาวอาภาภรณ์ ชื่นมณี ร่วมวงสนทนา ประเด็นการสนทนาเกิดจากความต้องการในการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจร่วมกัน เรื่อง “สมรรถนะคืออะไร” ซึ่งสืบเนื่องจากโรงเรียนบ้ […]

  Continue reading
 • ความท้าทายของครูยุคใหม่ ไม่เฉพาะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  ครูทุกคนล้วนมีความคาดหวังให้ผู้เรียนนั้น มีองค์ความรู้ให้ได้มากที่สุด เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงก็เช่นเดียวกัน เพียงแต่การปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้อาจนำไปสู่ความเข้าใจและนำไปใช้ได้มากขึ้นสำหรับผู้เรียน ความท้าทายของครูยุคใหม่ จึงเป็นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่ได้เกิดจากการบอกการสอนของครู แต่เกิดจากการคิด สืบค้น วางแผน เรียงลำดับเพื่อหาคำตอบของผู้เรียน โดยครูเ […]

  Continue reading
 • รวมหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี การกำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ คณะกรรมการนโยบายฯ จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพิ่มเติม การประเมินผลสัมฤทธิ์ การประกันคุณภาพการศึกษา การเทียบโอน/เทียบวุฒิการศึกษา การรับและใช้จ่ายเงินบริจาค หลักเกณฑ์การประเมินผลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา แต่งตั้งคณะผู้ประเมินอิสระ (ม.หอการค้าไทย) นโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง องค์ประกอบ […]

  Continue reading
1 43 44 45
บทความล่าสุด