• ปฏิวัติวงการการศึกษา Education Sandbox พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม ปฏิวัติวงการการศึกษา Education Sandbox พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  การดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
 • สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  แผนภูมิแสดงรายละเอียดสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 19 พื้นที่
 • ปฏิทินการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  ปฏิทินกิจกรรม การประชุม การนัดหมาย เกี่ยวกับการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • วัตถุประสงค์ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  ปฏิวัติรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีเป้าหมายสำคัญ 4 ประการ
  • คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม

   คิดค้น พัฒนา นวัตกรรมเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอย่างรอบด้าน รวมทั้งดำเนินการขยายผล

  • ลดความเหลื่อมล้ำ

   ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา

  • กระจายอำนาจและให้อิสระ

   กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

  • สร้างและพัฒนากลไกจัดการศึกษาร่วมกัน

   สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่

 • พื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่อง

  พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 5 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้  (1) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น (2) ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา (3) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ (4) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ 6 พื้นที่  8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ศรีสะเกษ สตูลกาญจนบุรี เชียงใหม่ และจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา) เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ต่อมาได้มีประกาศให้จังหวัดชายแดนภาคใต้แยกจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทำให้ ณ ปัจจุบัน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ กาญจนบุรี ศรีสะเกษ ระยอง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

 • พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ต้องพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายได้ มีความรู้เท่าทันโลก และมีทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน และให้รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม ร่วมกันพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างแท้จริงสมควรกำหนดให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการการศึกษาขึ้นเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาอันเป็นการนำร่องในการกระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งมีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาอื่นต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ประกาศกำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 11 จังหวัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดภูเก็ต จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดสงขลา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้ปัจจุบันพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีรวม 19 พื้นที่

  • กระบี่
   • 27
    โรงเรียน
  • กรุงเทพฯ
   • 104
    โรงเรียน
  • กาญจนบุรี
   • 60
    โรงเรียน
  • จันทบุรี
   • 46
    โรงเรียน
  • ตราด
   • 74
    โรงเรียน
  • นราธิวาส
   พื้นที่นำร่อง:ภาคใต้
   • 53
    โรงเรียน
  • ปัตตานี
   • 32
    โรงเรียน
  • ภูเก็ต
   • 88
    โรงเรียน
  • ยะลา
   • 42
    โรงเรียน
  • ระยอง
   • 82
    โรงเรียน
  • ศรีสะเกษ
   • 163
    โรงเรียน
  • สงขลา
   • 67
    โรงเรียน
  • สตูล
   • 20
    โรงเรียน
  • สระแก้ว
   • 73
    โรงเรียน
  • สุราษฎร์ธานี
   • 95
    โรงเรียน
  • สุโขทัย
   • 25
    โรงเรียน
  • อุบลราชธานี
   • 264
    โรงเรียน
  • เชียงใหม่
   • 141
    โรงเรียน
  • แม่ฮ่องสอน
   • 37
    โรงเรียน
 • สถิติที่น่าสนใจของเรา

  สถิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่น่าสนใจของเรา
  • จังหวัด

   จำนวนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  • โรงเรียน

   จำนวนสถานศึกษานำร่อง