• ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  การดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
 • พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษารูปแบบใหม่ ที่มีเป้าหมาย 4 ประการ
   • พื้นที่นวัตกรรมคืออะไร?

   • พื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่อง

    ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่อง จำนวน 6 พื้นที่ ใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ พื้นที่ จังหวัดสตูล จังหวัดระยอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดชายแดนภาคใต้

   • พื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องเป็นพื้นที่พิเศษด้านการศึกษา ที่เอื้อให้คนในพื้นที่ทุกภาคส่วนรวมพลังร่วมจัดการศึกษา สร้างนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตอบโจทย์คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและพื้นที่ เป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน และสร้างองค์ความรู้เพื่อการขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาชาติ

    • จ.ระยอง
     พื้นที่นำร่อง:ภาคตะวันออก
     • 25
      โรงเรียน
     • 4
      นวัตกรรม
    • จ.สตูล
     พื้นที่นำร่อง:ภาคใต้
     • 10
      โรงเรียน
     • 4
      นวัตกรรม
    • จ.ศรีสะเกษ
     พื้นที่นำร่อง:ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     • 49
      โรงเรียน
     • 7
      นวัตกรรม
    • จ.กาญจนบุรี
     พื้นที่นำร่อง:ภาคกลาง
     • 41
      โรงเรียน
     • 2
      นวัตกรรม
    • จ.เชียงใหม่
     พื้นที่นำร่อง:ภาคเหนือ
     • 61
      โรงเรียน
     • 5
      นวัตกรรม
    • จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส
     พื้นที่นำร่อง:ชายแดนใต้
     • 85
      โรงเรียน
     • 3
      นวัตกรรม
   • สถิติที่น่าสนใจของเรา

    สถิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่น่าสนใจของเรา
    • จังหวัด

     จำนวนจังหวัดที่เข้าร่วมเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

    • โรงเรียน

     จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา