• ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  การดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2561
 • พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษารูปแบบใหม่ ที่มีเป้าหมาย 4 ประการ
  • เพิ่มผลสัมฤทธิ์

   เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้ง 3 ด้าน (เจตคติ ทักษะ ความรู้) รวมทั้งขยายผลสู่ระดับประเทศ

  • ผลิต/พัฒนานวัตกรรม

   พัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด ขยายผลนวัตกรรมการศึกษาสู่ระดับชาติและพื้นที่อื่น

  • ลดความเหลื่อมล้ำ

   ลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษา โดยยกระดับผลการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มอ่อนและยากจน

  • ผสานเครือข่าย

   ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา การพัฒนาและการขยายผลนวัตกรรมการศึกษา

 • พื้นที่นวัตกรรมคืออะไร?

 • พื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่อง

  ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่อง จำนวน 6 พื้นที่ ใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ พื้นที่ จังหวัดสตูล จังหวัดระยอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดชายแดนภาคใต้

 • พื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องเป็นพื้นที่พิเศษด้านการศึกษา ที่เอื้อให้คนในพื้นที่ทุกภาคส่วนรวมพลังร่วมจัดการศึกษา สร้างนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตอบโจทย์คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและพื้นที่ เป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน และสร้างองค์ความรู้เพื่อการขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาชาติ

  • จ.ระยอง
   พื้นที่นำร่อง:ภาคตะวันออก
   • 25
    โรงเรียน
   • 4
    นวัตกรรม
  • จ.สตูล
   พื้นที่นำร่อง:ภาคใต้
   • 10
    โรงเรียน
   • 4
    นวัตกรรม
  • จ.ศรีสะเกษ
   พื้นที่นำร่อง:ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   • 49
    โรงเรียน
   • 7
    นวัตกรรม
  • จ.กาญจนบุรี
   พื้นที่นำร่อง:ภาคกลาง
   • 41
    โรงเรียน
   • 2
    นวัตกรรม
  • จ.เชียงใหม่
   พื้นที่นำร่อง:ภาคเหนือ
   • 61
    โรงเรียน
   • 5
    นวัตกรรม
  • จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส
   พื้นที่นำร่อง:ชายแดนใต้
   • 85
    โรงเรียน
   • 3
    นวัตกรรม
  • การศึกษาทุกระดับตั้งแต่เด็กเล็กขึ้นไปต้องมีคุณภาพ ครูต้องมีการพัฒนา ขณะที่เด็กต้องมีแรงกระตุ้น มีแรงจูงใจ และมีความสนใจศึกษาเล่าเรียน โดยครูผู้สอนและนักเรียนต้องมีการกำหนดเป้าหมายการเรียนที่ชัดเจนว่าเรียนแล้วจะได้อะไร

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
   นายกรัฐมนตรี
  • สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มีภารกิจสำคัญคือ จะต้องดำเนินการเพื่อหาคำตอบให้ได้ว่า ถ้าจะให้โรงเรียนมีคุณภาพ จะต้องปลดล็อกตรงไหน หรือจะต้องสร้างกลไกการดำเนินการอย่างไร

   ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • ขณะนี้สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบหลายเรื่องแล้ว อาจยังไม่กล้าใช้ หรือไม่รู้ว่าใช้ได้ จึงขอให้กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง

   ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • ผมต้องการปรับเปลี่ยนให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสอนคนไม่ใช่โรงเรียนสอนหนังสือ

   สุทธิ สายสุนีย์
   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล
  • เด็กจะเรียนรู้อย่างมีความสุข เขาต้องเลือกเรื่องเอง ให้ทุกคนได้มีโอกาสเสนอ เราจะไม่คาดคั้นเอาคำตอบ เราต้องฟัง.. และครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอด มาเป็นผู้อำนวยความสะดวก

   ขนิษฐา อาษาชำนาญ
   ครูแกนนำโครงงานฐานวิจัย
   โรงเรียนอนุบาลสตูล
  • เมื่อพวกเราผ่านพ้น ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้
   ความสำเร็จที่ได้มาจะมันทำให้ชื่นใจและมีความสุข
   ที่สำคัญคือเราจะตายตาหลับ…

   ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 • สถิติที่น่าสนใจของเรา

  สถิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่น่าสนใจของเรา
  • พื้นที่นำร่อง

   จำนวนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในปัจจุบัน

  • จังหวัด

   จำนวนจังหวัดที่เข้าร่วมเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  • โรงเรียน

   จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  • นวัตกรรม

   จำนวนนวัตกรรมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา