กฤษฎีกาเผยแพร่หนังสือ "เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒"

9 มีนาคม 2563

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในฐานะที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ภารกิจในการทําให้กฎหมายเข้าถึงได้โดยสะดวกและเข้าใจได้ง่ายตามแผนปฏิรูปประเทศด้าน กฎหมาย ทั้งนี้กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นส่วนงานภายในที่รับผิดชอบ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ได้จัดทําเจตนารมณ์พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ความเป็นมารายมาตรา ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎี ทางกฎหมาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในการทำความเข้าใจกฎหมาย และเป็นข้อมูลประกอบการบังคับใช้และการตีความกฎหมาย ที่ได้ได้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นมา

Download เอกสาร “เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒” ได้ที่นี่ >>>> คลิก <<<<

คลิกที่ภาพเพื่อ Download หนังสือ “เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”


ผู้เขียน: เก ประเสริฐสังข์ อ้างถึง เอกสารสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, ศศิธร สวัสดี, ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
“3 โรงเรียนนำร่องเพาะพันธุ์ปัญญา ร่วมกันถอดบทเรียนเส้นทางการจัดการเรียนรู้ (Learning Pathway) สู่การพัฒนาและยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน”“กาลครั้งหนึ่ง เมื่อเด็กอยากเล่า จากการเรียนรู้ในพื้นที่นวัตกรรมสตูล”
บทความล่าสุด