รายงานประจำปีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

Meet Our Educational Reports
  • รายงานประจำปีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

    รายงานประจำปีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามมาตรา 18 (7) แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562