แต่งตั้งแล้ว!! คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรม

31 สิงหาคม 2563

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ผลจากการประชุมที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ องค์ประกอบ หน้าที่ และอำนาจ ของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรม  ตลอดจนเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการดังกล่าวทั้ง 6 คณะ ดังนี้

1. คณะอนุกรรมการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผล

ประธาน:

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

อนุกรรมการ:
 1. ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช
 2. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล
 4. นางสาวศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
อนุกรรมการและเลขานุการ:

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ:

ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่และอำนาจ:

 1. เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและการส่งเสริมให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 2. กลั่นกรองเรื่องที่จะเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามอบหมาย

2. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

ประธาน:

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

อนุกรรมการ:
 1. รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
 2. นายโกวิท คูพะเนียด
 3. นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
 4. นายสุทธิ สายสุนีย์
อนุกรรมการและเลขานุการ:

ผู้อำนวยการสำนักนิติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ:

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่และอำนาจ:

 1. เสนอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดความอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งขยายผลไปยังพื้นที่และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่นต่อคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 2. กลั่นกรองเรื่องที่จะเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามอบหมาย

3. คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ

ประธาน:

รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี

อนุกรรมการ:
 1. รองศาสตราจารย์สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
 2. นายวิเชียร ไชยบัง
 3. นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร
 4. รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม
อนุกรรมการและเลขานุการ:

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ:

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่และอำนาจ:

 1. เสนอรูปแบบ แนวทาง และนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำในการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่องต่อคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 2. กลั่นกรองเรื่องที่จะเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามอบหมาย

4. คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารบุคคล

ประธาน:

รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม

อนุกรรมการ:
 1. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 2. รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์
 3. นายรตนภูมิ โนสุ
 4. นายธงชัย มั่นคง
อนุกรรมการและเลขานุการ:

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ:

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่และอำนาจ:

 1. เสนอแนวทางส่งเสริมบริหารงานบุคคล การออกกฎ ก.ค.ศ หรือวิธีการ เงื่อนไข สำหรับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน และการประเมินวิทยฐานะ ให้เกิดความเหมาะสมกับการบริหารงานของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาต่อคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 2. กลั่นกรองเรื่องที่จะเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามอบหมาย

5. คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารงบประมาณ

ประธาน:

นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง

อนุกรรมการ:
 1. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
 2. รองศาสตราจารย์ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
 3. นายอำนวย มีศรี
 4. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการและเลขานุการ:

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ:

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่และอำนาจ:

 1. เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ หรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษานำร่อง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การส่งเสริมประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารงานงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การรับและการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคเพื่อการศึกษาให้แก่สถานศึกษานำร่องต่อคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 2. กลั่นกรองเรื่องที่จะเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามอบหมาย

6. คณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม

ประธาน:

นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร

อนุกรรมการ:
 1. นายธนกร ศรีสุกใส
 2. รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล
 3. นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน
 4. นายสมพงษ์ หลีเคราะห์
อนุกรรมการและเลขานุการ:

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ:

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่และอำนาจ:

 1. เสนอแนวทางในการสื่อสาร การสร้างการมีส่วนร่วม และการพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาต่อคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 2. กลั่นกรองเรื่องที่จะเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามอบหมาย

บัดนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 และให้คำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้น ตามประกาศดังแนบ >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<<


ผู้เขียน: รัตนากร พึ่งแก้ว
กราฟิกดีไซน์เนอร์: ศศิธร สวัสดี, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2563ผลการประชุมนัดแรก คณะอนุกรรมการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผลในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด