คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

12-24 Months Old
 • ประธานกรรมการ

  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

  รองประธานกรรมการ

  นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

  1. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง​​
  2. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  3. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  4. ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  5. นายสุภัทร จําปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  6. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  7. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  1. รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี ความรู้/เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาการศึกษา
  2. รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ความรู้/เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
  3. นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ความรู้/เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  4. นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง ความรู้/เชี่ยวชาญ ด้านการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
  5. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ความรู้/เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  6. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ความรู้/เชี่ยวชาญ ด้านกฎหมาย
  7. นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน ความรู้/เชี่ยวชาญ ด้านการบริหาร/การประเมินผล
  8. นางสาวศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ ความรู้/เชี่ยวชาญ ด้านเศรษฐศาสตร์/การเงิน

  กรรมการและเลขานุการ

  นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ

  1. นายพิทักษ์ โสตถยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  2. นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

   

  ติดตามอื่น ๆ ได้ที่