คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

12-24 Months Old
 • ประธานกรรมการ

  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

  รองประธานกรรมการ

  พลตํารวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  กรรมการ (โดยตำแหน่ง)

  1. นายลวรรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง​​
  2. นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  3. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  4. ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  5. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  6. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  7. ศาสตราจารย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  1. รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์
  2. รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม
  3. นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร
  4. นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง
  5. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
  6. นายปกรณ์ นิลประพันธ์
  7. นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน
  8. นางสาวศุภธิดา พรหมพยัคฆ์

  กรรมการและเลขานุการ

  ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ผู้ช่วยเลขานุการ

  1. นายพิทักษ์ โสตถยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  2. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

   

  ติดตามอื่น ๆ ได้ที่