รวมหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ คณะกรรมการนโยบายฯ
เรื่องอื่น ๆ
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
1. จังหวัดเชียงใหม่ 
2. จังหวัดกาญจนบุรี 
3. จังหวัดศรีสะเกษ 
4. จังหวัดระยอง
5. จังหวัดสตูล
6. จังหวัดปัตตานี
7. จังหวัดยะลา
8. จังหวัดนราธิวาส
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพิ่มเติม
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
1. จังหวัดสตูล
2. จังหวัดระยอง
3. จังหวัดศรีสะเกษ
4. จังหวัดเชียงใหม่
5. จังหวัดกาญจนบุรี
6. จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี)

จำนวนโรงเรียนนำร่อง

  • รายชื่อโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ข้อมูล  มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด
  • รายชื่อโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2564) ดาวน์โหลด
  • รายชื่อโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2564) ดาวน์โหลด
  • รายชื่อโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565) ดาวน์โหลด
ประกาศโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ดาวน์โหลด

บันทึกข้อความ

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชียงใหม่ และกาญจนบุรี

หนังสื่อราชการ สำคัญอื่น ๆ

เรื่อง หนังสือราชการ ของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอบข้อหารือ สพฐ. เกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ การคัดเลือก จัดหา หรือใช้ตำราหรือสื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษานำร่อง
เรื่อง ความอิสระของสถานศึกษานำร่องในการใช้หลักสูตรตามพระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

Logo และ Color Theme ของสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ดาวน์โหลด

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

       


Artwork by ภัชธีญา ปัญญารัมย์