รวบรวมคำสั่ง/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

21 พฤศจิกายน 2562

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
1. จังหวัดศรีสะเกษ
2. จังหวัดสตูล
3. จังหวัดระยอง
4. จังหวัดเชียงใหม่
5. จังหวัดกาญจนบุรี
6. จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี)
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพิ่มเติม
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
1. จังหวัดสตูล
2. จังหวัดระยอง
3. จังหวัดศรีสะเกษ
4. จังหวัดเชียงใหม่
5. จังหวัดกาญจนบุรี
6. จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี)

รายชื่อโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562)

>> คลิกที่นี่เพื่อ Download file Excel รายชื่อโรงเรียนนำร่อง ทั้ง 8 จังหวัด รวม 271 โรงเรียน <<

หรือ

https://drive.google.com/open?id=1foXVVOs1wH2yE9o_vuT2X6CblD6nZM3k

จำนวนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564)

https://drive.google.com/file/d/1KirXuLOwaPNnUFJd1CIlfwCjIC5H6n5q/

ประกาศโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

1. จังหวัดศรีสะเกษ / จังหวัดศรีสะเกษ (รุ่น 2)
2. จังหวัดสตูล / จังหวัดสตูล (รุ่นที่ 2)
3. จังหวัดระยอง (รุ่นที่ 1) / จังหวัดระยอง (รุ่นที่ 2)
4. จังหวัดเชียงใหม่
5. จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี)

บันทึกข้อความ

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชียงใหม่ และกาญจนบุรี

หนังสื่อราชการ สำคัญอื่น ๆ

เรื่อง หนังสือราชการ ของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอบข้อหารือ สพฐ. เกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ การคัดเลือก จัดหา หรือใช้ตำราหรือสื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษานำร่อง
เรื่อง ความอิสระของสถานศึกษานำร่องในการใช้หลักสูตรตามพระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

Logo และ Color Theme ของสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

https://drive.google.com/drive/folders/1_9DLnE9KONkj7_aITQx_jS6m7po_uiqO


Artwork by ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
คณะอนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภา หนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นคานงัดของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาหลักคิดของพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล
บทความล่าสุด