รวบรวมคำสั่ง/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

21 พฤศจิกายน 2562

คำสั่งคณะกรรมการนโยบายฯ
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
1. จังหวัดศรีสะเกษ
2. จังหวัดสตูล
3. จังหวัดระยอง
4. จังหวัดเชียงใหม่
5. จังหวัดกาญจนบุรี
6. จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี)
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพิ่มเติม
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
1. จังหวัดสตูล
2. จังหวัดระยอง
3. จังหวัดศรีสะเกษ
4. จังหวัดเชียงใหม่
5. จังหวัดกาญจนบุรี
6. จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี)

จำนวนโรงเรียนนำร่อง

  • รายชื่อโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ข้อมูล  มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด
  • จำนวนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2564) ดาวน์โหลด
  • จำนวนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม (ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ดาวน์โหลด

บันทึกข้อความ

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชียงใหม่ และกาญจนบุรี

หนังสื่อราชการ สำคัญอื่น ๆ

เรื่อง หนังสือราชการ ของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอบข้อหารือ สพฐ. เกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ การคัดเลือก จัดหา หรือใช้ตำราหรือสื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษานำร่อง
เรื่อง ความอิสระของสถานศึกษานำร่องในการใช้หลักสูตรตามพระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

Logo และ Color Theme ของสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ดาวน์โหลด


Artwork by ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
คณะอนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภา หนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นคานงัดของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาหลักคิดของพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล
บทความล่าสุด