รวบรวมคำสั่ง/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

21 พฤศจิกายน 2562

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
1. จังหวัดศรีสะเกษ
2. จังหวัดสตูล
3. จังหวัดระยอง
4. จังหวัดเชียงใหม่
5. จังหวัดกาญจนบุรี
6. จังหวัดชายแดนภาคใต้
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
1. จังหวัดสตูล
2. จังหวัดระยอง
3. จังหวัดศรีสะเกษ

บันทึกข้อความ

เรื่อง การแต่งตั้งตณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชียงใหม่ และกาญจนบุรี

Artwork by ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
คณะอนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภา หนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นคานงัดของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาหลักคิดของพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล
บทความล่าสุด