ประชุมโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

8 สิงหาคม 2562

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวง เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่  ๒  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการทดลองกระจายอำนาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปยังจังหวัด โดยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในด้านวิชาการ การบริหารบุคลากร และการบริหารทั่วไป ด้วยความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน บริบทพื้นที่และความต้องการของประเทศ ในการนี้จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่อง ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่องจำนวน 41 โรงเรียน ในการนี้เห็นสมควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน  นำร่องทั้ง ๔๑  โรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน  ๔  ข้อ คือ ๑) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น ๒) ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา ๓) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ ๔) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี

Facebook Comments
ศน.ศธจ.นธ ร่วมอบรมทำสื่อ 4 วัน กับ สบน. โครงการพื้นที่นวัตกรรมฯจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ขอเชิญร่วมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา