ผลการคัดเลือกสถานศึกษานำร่องที่มีรูปแบบหรือแนวทางการศึกษาจัดการศึกษา ระดับภาค ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จชต.

8 สิงหาคม 2019

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษานำร่องที่มีรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาจัดการเรียนรู้ระดับภาค ตามโครงการ TFE: Teams for education เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ชนะเลิศ ศธจ.ยะลา
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ศธจ.นราธิวาส
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ศธจ.ปัตตานี

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่นำเสนอผลงานอยางมีประสิทธิภาพ ระดับภาค โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ชนะเลิศ ศธจ.ปัตตานี
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ศธจ.ยะลา
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ศธจ.นราธิวาส

Facebook Comments
จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ขอเชิญร่วมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลาจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี