ศธจ.นราธิวาส ร่วมอบรมเข้มพัฒนาทีมสื่อสารพื้นที่นวัตกรรม

8 สิงหาคม 2019
6-9 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ และนายนิธิรอน ภัทราธิกุล ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เห็นเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมบียนด์ กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments
จ.เชียงใหม่ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการประชุมจัดทำสื่อพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากาญจนบุรี