สื่อสารอย่างไรให้ดังและปัง

8 สิงหาคม 2019

จากการอบรมในครั้งนี้ พบว่าตัวกระผมยังขาดความรู้ความสามารถด้านการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การสร้างสื่อเพื่อนำเสนอต่อสาธารณชน บนสื่อออนไลน์ต่างๆ การเลือกใช้สี ความคิดสร้างสรรค์ กระผมเห็นว่างานประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารมีความสำคัญมาก ในสังคมปัจจุบัน เป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ ของพื้นที่นวัตกรรม และสร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น

Facebook Comments
สื่อสารให้ดังและปังในยุคออนไลน์จ.เชียงใหม่ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการประชุมจัดทำสื่อพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา