รมว.ศธ. “เพิ่มพูน” หารือ กมธ. เล็งนำแนวทางโรงเรียนมีชัยพัฒนามาปรับใช้ในโรงเรียนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

15 พฤศจิกายน 2023

     เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 / พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา (กมธ.) นำโดย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธาน กมธ. พร้อมด้วยรองประธานและคณะกรรมาธิการฯ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรหลักและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

     นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธาน กมธ. ได้นำเสนอแนวคิดการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีชัยพัฒนา ที่สอนให้เด็กมีความรู้ทางวิชาการ ร่วมคิดร่วมจินตนาการ เน้นคุณธรรมจริยธรรม มีความกตัญญู รวมทั้งมีวิชาชีพ มีรายได้ตั้งแต่อยู่ในโรงเรียน ช่วยแก้ความยากจนให้ครอบครัว และชุมชน จึงขอฝากให้ ศธ. นำหลักการของโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปปรับใช้ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง “เรียนเป็นเล่น เล่นเป็นเรียน เรียนให้สนุก” ซึ่งถือเป็นหัวใจของคนไทย และการปลูกฝังเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยบูรณาการกับนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ บนพื้นฐานของความพร้อมและความสมัครใจจากโรงเรียน เด็ก ครู ผู้บริหาร และผู้นำชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการปรับกระบวนทัศน์ทั้งในส่วนของครูผู้สอน และนักเรียนที่เป็นผู้เรียน การทำงานร่วมกันของเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา และงบประมาณสำหรับตั้งกองทุนสนับสนุนการประกอบกิจการและสร้างอาชีพให้กับเด็ก

     รมว.ศธ. กล่าวแสดงความขอบคุณที่ กมธ. ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา ทั้งยังเล็งเห็นว่านโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่ช่วยพัฒนากำลังคน สอดรับกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีชัยพัฒนา ถือเป็นแนวทางที่ดีและสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของ ศธ. ที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ กล้าคิดกล้าจินตนาการ ทั้งยังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความกตัญญู และสร้างวิชาชีพให้กับเด็กตั้งแต่อยู่ในโรงเรียน ต่อยอดสู่การลดปัญหาความยากจนในครัวเรือนและชุมชนด้วย

“ผมมีความตั้งใจจะไปเยี่ยมโรงเรียนมีชัยพัฒนาอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนต้นแบบ ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อนำมาปรับใช้กับโรงเรียนตามบริบทและความพร้อมในแต่ละพื้นที่ สอดคล้องกับข้อเสนอของ กมธ. ในครั้งนี้ ที่ต้องการให้ ศธ. สนับสนุนแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปยังโรงเรียนต่าง ๆ มากขึ้น จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในเรื่องนี้อย่างรอบด้าน เพราะรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ สามารถนำไปใช้ได้กับหลายโรงเรียน แต่จะดูบริบทของแต่ละโรงเรียนเป็นหลัก ทั้งในเชิงพื้นที่และวัฒนธรรม โดย ศธ. พร้อมที่จะร่วมดำเนินการกับหน่วยงานหลักที่ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น ในรูปแบบของการทำงานร่วมกัน” รมว.ศธ.กล่าว

ขอบคุณข่าวจาก

https://moe360.blog/2023/11/14/moe-mechai-bamboo-school/?fbclid=IwAR2xxjXAhKv78iy3M6djO4OF78zkpAMgQvfwb70mRrHZerXaTI-mcyEHowU

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

       

 

Facebook Comments
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการจัดการความรู้เพื่อการจัดมหกรรมโรงเรียนและครูสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจังหวัดศรีสะเกษรวมกฎหมายลำดับรองตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และหนังสือที่เกี่ยวข้อง