จ.ระยอง

12-24 Months Old
 • ความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของจังหวัดระยอง

 • จังหวัดระยองมีความสำคัญในฐานะที่เป็นจังหวัดหนึ่งในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เป็นความหวังในการพัฒนากำลังคนสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดระยองมี 8 อำเภอ จำนวนประชากรที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ประมาณ 7 แสนคน และประชากรแฝงอีกประมาณ 7 แสนคน โรงเรียนในพื้นที่ นับรวมทุกสังกัด จำนวน 303 โรงเรียน จึงเป็นที่มาของการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม ซึ่งเริ่มจากความต้องการของคนในพื้นที่จังหวัดระยองที่ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง เพื่อกำหนดเป้าหมายและวิธีการจัดการศึกษาสร้างเด็กระยองให้เป็นผู้นำสังคมยุคดิจิตัล และสร้างเมืองระยองน่าอยู่ โดยมีลำดับความเป็นมาของการพัฒนา เริ่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จัดประชุมระดมสรรพกำลังการปฏิรูปการศึกษาในปีพ.ศ.2558 จากนั้นมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดระยอง หลังจากนั้นได้รับความร่วมมือจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มูลนิธิสดศรีสฤษฎิ์วงศ์ มูลนิธิสยามกัมมาจล และสถาบันอาศรมศิลป์ เป็นต้น ทำให้การขับเคลืื่อนเพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 • ต่อจากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองซึ่งเป็นผู้นำในการดำเนินการและผู้ที่เกี่ยวข้องเริ่มต้นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยองอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มค้นหาความต้องการพัฒนาการศึกษาของคนระยองจากกลุ่มเป้าหมาย12 กลุ่ม ประกอบด้วย หน่วยงานการจัดการศึกษา หน่วยงานบริหารส่งเสริมการศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปราชญ์ท้องถิ่น,ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ได้รับผลกระทบเช่นผู้ปกครอง ตัวแทนเด็กและเยาวชน กลุ่มคนรุ่นใหม่ ผู้นำทางความคิด ทางจิตใจ ทางการเปลี่ยนแปลง ภาคีธุรกิจในจังหวัดระยองที่มีบทบาทส่งเสริมการศึกษาแนวใหม่+CSR ภาคเอกชนหรือผู้ใช้ผลผลิตทางการศึกษา ภาคสังคม และหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ หลังจากนั้นจึงสร้างทีมสัมภาษณ์และลงมือสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

 • ด้วยสถานการณ์การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยองดังกล่าว ทำให้เกิดแนวคิดผลักดันสู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ TDRI, สพฐ., องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, มูลนิิธิสยามกัมมาจล, สถาบันอาศรมศิลป์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง, หน่วยงานราชการ, ภาคประชาชน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • แนวคิดของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

  ระยองเป็นจังหวัดที่ีมีความพร้อม เป็นความคาดหวังของการผลิต การพัฒนากำลังคนสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม คนระยองเกิดระยอง อยู่ระยอง ทำงานระยอง ต้องรักษ์ระยอง
  การจัดการศึกษาในจังหวัดระยองต้องเป็นการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยที่ตอบโจทย์ระยอง เท่าเทียม ทั่วถึง เท่าทัน สมดุล ร่วมสร้างระยองให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นต้นแบบในการผลิต พัฒนา กำลังคนสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม
  พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยองมีเป้าหมายเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มให้เป็นพลเมือง 4.0 การมีส่วนร่วมกลไกการขับเคลื่อนภาคประชาชน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และการปลดล็อคกฏระเบียบกลไกบริหาร จัดระบบและวางแผนการศึกษา ส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ผลผลิตและท้องถิ่น ผู้เรียนสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
  กลไกการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ประกอบด้วย 1) สร้างการมีส่วนร่วมและกลไกการขับเคลื่อนภาคประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง 2) สร้างระบบการบริหารวิชาการ นวัตกรรม ตำรา สื่อการเรียนรู้ 3) กลไกระบบพัฒนา ติดตาม และช่วยครู 4) การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ 5) การเก็บรวบรวมสังเคราะห์องค์ความรู้ ระบบ กลไกการขับเคลื่อน และการบริหารยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 • ยุทธศาสตร์และกิจกรรมสำคัญของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกลไกขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยองสู่การปฏิบัติ
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างแพลตฟอร์มทางการศึกษา (Education Platform)
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับกระบวนทัศน์ทางการศึกษาของคนจังหวัดระยอง
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างโรงเรียน ห้องเรียน บุคคลต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดระยอง
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาหลักสูตรระยอง (Rayong-MARCO) แหล่งเรียนรู้ และศูนย์สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาศักยภาพคนระยอง

 • นวัตกรรมการศึกษาเด่นของจังหวัดระยอง

  1. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
  2. การจัดตั้งสถาบันการสอนและการเรียนรู้จังหวัดระยอง (Rayong Teaching and learning Academy)
  3. โครงการผลิตนักเรียนทุนคุรุศึกษา จังหวัดระยอง
  4. หลักสูตรระยอง หรือ Rayong MARCO

  • Magento Care

   Pulvinar est metro ligula blandit maecenas retrum gravida cuprum.

  • Nunc Blandit

   Pulvinar est metro ligula blandit maecenas retrum gravida cuprum.

  • Mauris Solutide

   Pulvinar est metro ligula blandit maecenas retrum gravida cuprum.