สิ่งที่ได้จาการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรม

8 สิงหาคม 2019

ประชาสัมพันธ์ คือ การทำให้คนมากๆมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเรา ประกอบด้วย กัน ก่อ แก้
ออกแบบสื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (3 ส. กับการสร้างแบรนด์)
สารรูป การใช้สื่อที่ทันสมัย มีระบบ คงเส้นคงวา ชัดเจน ซึ่งจะทำให้เกิดการรับรู้และจดจำได้ และเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร เช่น การสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรด้วยการใช้สี เงา คำพูดติดปาก
สาระ เนื้อหาทำให้ผู้บริโภครับรู้ว่าคืออะไร
สาระแน การนำเรื่องราวที่ดีๆขององค์กรเผยแพร่ให้คนภายนอกรับรู้
จะพูดสื่อสารว่าอะไรกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้โดนใจ
วิธีการที่จะส่งสารให้สำเร็จ “พูดอย่างไรให้โดนใจ”
(การสร้างภาพชวนผู้รับสารคิด เอา concept มาสร้างเป็นภาพ)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก)
Facebook Comments
ทีมสื่อสารนวัตกรรมเดินหน้าพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา