คณะผู้ประเมินอิสระ

โดยที่พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
 
คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 
คณะผู้ประเมินอิสระ