ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564

18 มกราคม 2022
หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน
และการบริหารจัดการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแผร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564 (เล่ม 138 พิเศษ 313ง 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน้า 14) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (4) และ (13) และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ประกาศฉบับเต็ผู้เขียน: 
ภัชธีญา ปัญญารัมย์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, อิศรา โสทธิสงค์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักการบริหารงานและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ รร.บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.สพฐ. ผสานพลัง Thai PBS ร่วมมือพัฒนาสื่อการเรียนรู้
บทความล่าสุด