จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

8 สิงหาคม 2019

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  เวลา 10.00 น. นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้,นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้,นายโชคดี ศรัทธากาล รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี,รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 ,ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกรรมการสถานศึกษา,บุคลากรทางการศึกษา,บุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมจำนวน 75 คน ณ ห้องมหารานี โรงแรม เซาท์เทิร์นวิว

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธาน    ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน และบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เป็นกรรมการและเลขานุการ และศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งในส่วนของจังหวัดปัตตานี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ทำหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และได้จัดให้มีการประชุมขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานีขึ้นในวันนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

(1) สร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม พ.ศ. 2562 แก่สถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

(2) เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี

(3) เพื่อให้โรงเรียนได้ร่วมกันพิจารณานวัตกรรมการศึกษาที่จะนำมาใช้ในการจัดการศึกษาต่อไป

ซึ่งมีเนื้อหาการประชุมครั้งนี้คือ

 (1) การทบทวนนโยบายพื้นที่นวัตกรรม

(2) ข้อกฎหมายตาม พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม พ.ศ. 2562

(3) การจัดทำข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในโครงการ และ การคัดเลือกนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ในการจัดการศึกษา

  นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ กล่าวว่าเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน ตาม (1) ต้องประสานให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะให้การสนับสนุนทางเทคนิคในการจัดทำ สื่อการสอน จัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ พัฒนาบุคลากร จัดระบบการประเมินและวัดผล และการอื่น ที่จำเป็นสำหรับพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา   นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ไปปรับใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษานำร่องให้เหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพใน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จัดให้มีการออกแบบการทดสอบผู้เรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

Facebook Comments
ผลการคัดเลือกสถานศึกษานำร่องที่มีรูปแบบหรือแนวทางการศึกษาจัดการศึกษา ระดับภาค ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จชต.มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562