เอกสารและสื่อประกอบการบรรยาย ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

6 สิงหาคม 2019

เอกสารและสื่อประกอบการบรรยาย
ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

การเขียนข่าวลงเว็บไซต์ : Download
Powerpoint สื่อสารให้ดังและปังในยุคออนไลน์ :
Download
Powerpoint CONTENT ปัง ด้วย GRAPHIC :
Download
LOGO :
Download (1) , Download (2)
กราฟฟิคสำหรับการประชาสัมพันธ์ : Download

กลุ่มสื่อสารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
QR Code สำหรับกรอกข้อมูลใน GOOGLE Forms
Facebook Comments
สพฐ. เดินหน้างานการสื่อสารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเต็มที่ เชิญทั้ง 8 จังหวัด ร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานครสื่อสารให้ดังและปังในยุคออนไลน์