• ปฏิวัติวงการการศึกษา Education Sandbox พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม ปฏิวัติวงการการศึกษา Education Sandbox พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ความเคลื่อนไหวของเรา

  ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  การดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
 • สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  แผนภาพแสดงรายละเอียดสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 8 จังหวัด

   

 • ปฏิทินการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  ปฏิทินกิจกรรม การประชุม การนัดหมาย เกี่ยวกับการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • วัตถุประสงค์ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  ปฏิวัติรูปแบบการบริหารจัดการ การศึกษารูปแบบใหม่ที่มีเป้าหมายสำคัญ 4 ประการ
  • เพิ่มผลสัมฤทธิ์

   เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้ง 3 ด้าน (เจตคติ ทักษะ ความรู้) รวมทั้งขยายผลสู่ระดับประเทศ

  • ผลิต/พัฒนานวัตกรรม

   พัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด ขยายผลนวัตกรรมการศึกษาสู่ระดับชาติและพื้นที่อื่น

  • ลดความเหลื่อมล้ำ

   ลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษา โดยยกระดับผลการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มอ่อนและยากจน

  • ผสานเครือข่าย

   ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา การพัฒนาและการขยายผลนวัตกรรมการศึกษา

 • พื้นที่นวัตกรรมคืออะไร?

 • พื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่อง

  ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่อง จำนวน 6 พื้นที่ ใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ พื้นที่ จังหวัดสตูล จังหวัดระยอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดชายแดนภาคใต้

 • พื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องเป็นพื้นที่พิเศษด้านการศึกษา ที่เอื้อให้คนในพื้นที่ทุกภาคส่วนรวมพลังร่วมจัดการศึกษา สร้างนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตอบโจทย์คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและพื้นที่ เป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน และสร้างองค์ความรู้เพื่อการขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาชาติ

  • จ.ระยอง
   พื้นที่นำร่อง:ภาคตะวันออก
   • 63
    โรงเรียน
   • 4
    นวัตกรรม
  • จ.สตูล
   พื้นที่นำร่อง:ภาคใต้
   • 16
    โรงเรียน
   • 4
    นวัตกรรม
  • จ.ศรีสะเกษ
   พื้นที่นำร่อง:ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   • 118
    โรงเรียน
   • 7
    นวัตกรรม
  • จ.กาญจนบุรี
   พื้นที่นำร่อง:ภาคกลาง
   • 41
    โรงเรียน
   • 2
    นวัตกรรม
  • จ.เชียงใหม่
   พื้นที่นำร่อง:ภาคเหนือ
   • 104
    โรงเรียน
   • 5
    นวัตกรรม
  • จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส
   พื้นที่นำร่อง:ชายแดนใต้
   • 90
    โรงเรียน
   • 3
    นวัตกรรม
 • สถิติที่น่าสนใจของเรา

  สถิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่น่าสนใจของเรา
  • จังหวัด

   จำนวนจังหวัดที่เข้าร่วมเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  • โรงเรียน

   จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา