ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา “หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาความพร้อมจังหวัดจำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564”

14 กันยายน 2021

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้ลงนามในประกาศ “หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาความพร้อมจังหวัดจำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564” เรียบร้อยแล้ว

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาความพร้อมจังหวัดจำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสาม มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 8 และมาตรา 15 (13) แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในการประชุมครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 จึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ประกาศฉบับเต็ม

 


 


ผู้เขียน: 
ภัชธีญา ปัญญารัมย์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, อิศรา โสทธิสงค์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
นวัตกรรมการจัดการศึกษาแบบองค์รวม 7-11 วิถีใหม่สู่การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบของโรงเรียนบ้านร่องสะอาด (7 New normal 11 Key Performance Indicator: 7-11)ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา “หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2564”
บทความล่าสุด