Download

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • การส่งเสริมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับนโยบาย โดย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.

  การส่งเสริมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับนโยบาย โดย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. วันนี้ 13 พฤษภาคม 2567 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ประธานกล่าวเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดสตูล Transforming Satun Sandbox For Sustainable Development ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดย […]

  Continue reading
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

  ประการสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีล ลงนามในประกาศ เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 จึงประกาศกำหนดให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา   คลิกภาพเพื่อดาวน์โหลด

  Continue reading
 • จ.บุรีรัมย์ เตรียมความพร้อม สู่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  จังหวัดบุรีรัมย์เตรียมความพร้อมเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) ได้เรียนเชิญแกนนำผู้เสนอขอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงว่าที่สถานศึกษานำร่องในจังหวัดมาร่วมรับฟังและซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม Online ประมาณ 30 คน สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 คร […]

  Continue reading
 • คู่มือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

    คู่มือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Center) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และก้าวหน้าไปตามความสามารถของตนโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหา และการดำรงชีวิต จึงได้ร่างกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐา […]

  Continue reading
 • TSQP เสริมสร้างโรงเรียน สู่การพัฒนาตนเอง

  TSQP เสริมสร้างโรงเรียนสู่การพัฒนาตนเอง เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2567 นายพิทักษ์ โสตถยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ผอ.สบน.) ได้มอบหมายให้ผู้เขียน นายเก ประเสริฐสังข์ เข้าร่วมเวที การนำเสนอนโยบายจากผลวิจัยโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองต่อหน่วยงานระดับนโยบายที่เกี่ยวข้อง วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. – 14.30 น. ณ ห้องประชุมเดซี่ โรงแรม ที่เค. พาเลซ แอนด์ คอ […]

  Continue reading
1 2 3 16
บทความล่าสุด