Download

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • แนะนำหนังสือน่าอ่าน “Sandbox สตูล นวัตกรรมปฏิรูปการศึกษา” (ดาวน์โหลดฟรี!!!)

  การปฏิรูปการศึกษามีความพยายามอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มี พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แต่ไม่ประสบผลสำเร็จมากที่ควร ระบบโครงสร้างการรวมศูนย์ นโยบายจากส่วนกลางลงสู่ข้างล่าง ระเบียบกฎเกณฑ์ กฎกระทรวง ยังยึดโยงสร้างระบบการศึกษาที่ล่าช้าติดกรอบ องค์กรไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงยุคศตวรรษท่ี 21 นวัคกรรมการศึกษาจนมีผลต่อทรัพยากรมนุษย์ในด้านคุณภาพการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ในทุกสาขาวิชา การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทำได้ย […]

  Continue reading
 • หนังสือการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก (ดาวน์โหลดฟรี!!!)

  พบกับตัวอย่างระบบการศึกษาของประเทศ สิงคโปร์, แคนาดา, ฟินแลนด์, เซี่ยงไฮ้(จีน) และออสเตรเลีย ที่มีบริบทแตกต่างกันและมีวิธีดำเนินการแตกต่างกันแต่มีมาตรการสำคัญที่เหมือน ๆ กัน 8 ประการ คือ (1) วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ(2) กำหนดมาตรฐานสูงหรือท้าทาย(3) มุ่งสร้างความเท่าเทียม(4) ครูและผู้นำการศึกษาคุณภาพสูง(5) มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับนโยบายถึงปฏิบัติการ(6) แนวทางการจั […]

  Continue reading
 • สรุปการเสวนาโรงเรียนวิถีใหม่ (The New Normal School) ครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2563

  เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 16.30 – 18.30 น. ในการเสวนาครั้งที่ 3 นี้ จะมุ่งเน้นการดำเนินงานระดับโรงเรียน การเตรียมการเปิดเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้เรียน และการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่หลากหลายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สามารถอ่านบันทึกการเสวนา The New Normal School ครั้งที่ 3 (จำนวน 28 หน้า โดย สยามสิน วลิตวร […]

  Continue reading
 • เชิญชวนเข้าร่วมเรียนรู้ในการเสวนาโรงเรียนวิถีใหม่ (The New Normal School) ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 16.30-18.30 น.

  ขอเชิญชวนเข้าร่วมเรียนรู้ในการเสวนาโรงเรียนวิถีใหม่  (The New Normal School) ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 16.30 – 18.30 น. ทาง Zoom Cloud Meetings การเสวนาครั้งที่ 3 นี้ จะมุ่งเน้นการดำเนินงานระดับโรงเรียน การเตรียมการเปิดเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้เรียน และการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่หลากหลายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรีย […]

  Continue reading
 • ระดมความคิด เรียนรู้ร่วมกัน ใน Live เสวนา “The New Normal School” ครั้งที่ 2

  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 – 18.30 น. จากที่สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. ได้เชิญชวนครูและผู้บริหารโรงเรียน 271 โรงเรียนนำร่อง ผู้นำขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 8 จังหวัด เรียนรู้ร่วมกัน ใน Live เสวนา “The New Normal School” ผ่าน Zoom Cloud Meetings เพื่อค้นคว้าศึกษาเรียนรู้วิธีปฏิบัติของนานาประเทศ ระดมความคิด ตกผลึกจากการวิเคราะห์ด้วยประสบการณ์ นำเสนอเป็นแนวคิด […]

  Continue reading
1 2 3
บทความล่าสุด