ผลการประชุมนัดแรก คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

14 กันยายน 2020

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1 /2563 นำโดย รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประกอบด้วย นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร, รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม รองศาสตราจารย์สุธีระ ประเสริฐสรรพ์, นายวิเชียร ไชยบัง, นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน นายอโณทัย ไทยวรรณศรี และ บุคลากรจากสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มูลนิธิสยามกัมมาจล และสถาบันอาศรมศิลป์ ณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา อาคาร เอส.พี. ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี ประธานอนุกรรมการ แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เกี่ยวกับการแต่งตั้งอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการ เสนอรูปแบบ แนวทาง และนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำของผู้เรียน กำหนดมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษา กลั่นกรองและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามอบหมาย อีกทั้ง ยังช่วยดูเรื่องขอบข่ายกฎหมายลำดับรองใน พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ใน 3 เรื่อง ได้แก่

  1. ตามมาตรา 37 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
  2. มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (10) การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง
  3. มาตรา 25 วรรคห้า การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การเทียบโอนผลการเรียนและ การเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษานำร่องและสถานศึกษาอื่น

นอกจากนั้นที่ประชุมได้ร่วมอภิปรายในประเด็นหลัก คือ แนวทางการจัดซื้อสื่อหนังสือเรียน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  1. ร่างคู่มือการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน
  2. ร่างแนวทางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
  3. ร่างนิยามสื่อการเรียนการสอน

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาครั้งที่ 2/2563 ในครั้งถัดไป จะดำเนินการจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เวลา 09.00 น.


ผู้เขียน: นิฎฐา ขุนนุช
กราฟิกดีไซน์เนอร์: ศศิธร สวัสดี, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพประกอบ: ภัชธีญา ปัญญารัมย์, อิศรา โสทธิสงค์

Facebook Comments
พรุ่งนี้ ภาคีร่วมใจ จัดทำยุทธศาสตร์สื่อสารฯ ยุคใหม่ เพื่อใช้ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมฯมุมมองต่อสื่อการเรียนการสอน: สัมภาษณ์พิเศษ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ.
บทความล่าสุด