ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษานำร่องในสถานศึกษาอื่น พ.ศ. 2564”

15 กันยายน 2021

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้ลงนามในประกาศ “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษานำร่องในสถานศึกษาอื่น พ.ศ. 2564” เรียบร้อยแล้ว

โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษานำร่องในสถานศึกษาอื่น เพื่อใช้เป็นแนวทางพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

อาศัยอำนาจตามความมาตรา 15 (13) และมาตรา 25 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ประกาศฉบับเต็ม

 


 


ผู้เขียน: 
ภัชธีญา ปัญญารัมย์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, อิศรา โสทธิสงค์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา “หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง พ. ศ. 2564”ระเบียบคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา “การรับและการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคเพื่อการศึกษาให้แก่สถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2564”
บทความล่าสุด