“ล็อกดาวน์ไม่ล็อกการเรียนรู้” เสวนาออนไลน์บทเรียนการจัดการเรียนรู้จาก 3 กรณีศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (จังหวัดศรีสะเกษ ระยอง และสตูล) ครั้งที่ 1

16 สิงหาคม 2021

ด้วย คณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการนโยบาย พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กำหนดจัดประชุมเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “ล็อกดาวน์ไม่ล็อกการเรียนรู้” บทเรียน การจัดการเรียนรู้จาก 3 กรณีศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (จังหวัดศรีสะเกษ ระยอง และสตูล) ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings และ Facebook Live

สบน. ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทเรียนการจัดการเรียนรู้จาก ๓ กรณีศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (จังหวัดศรีสะเกษ ระยอง และสตูล) และรับฟังสะท้อนคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมรับฟังผ่าน Facebook Live คลิกลิงก์นี้

เสวนาล็อกดาวน์ไม่ล็อกการเรียนรู้

กำหนดการประชุม

 


 


ผู้เขียน:
อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
การทำงานที่เริ่มด้วย “หัวใจ” คณะทำงานพัฒนามาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เดินหน้าประชุมนัดแรกเข้มข้นปรับ “บ้าน” เป็นโรงเรียน เปลี่ยน “พ่อแม่” เป็นครู จัดการเรียนรู้ใช้โรงเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
บทความล่าสุด