ผลการประชุมนัดแรก คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารบุคคลในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

20 สิงหาคม 2020

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารบุคคลในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย รศ.ประภาภัทร นิยม ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการชุดนี้ พร้อมคณะอนุกรรมการ (รศ.ประวิต เอราวรรณ์, นายรตนภูมิ โนสุ, นายธงชัย มั่นคง, นางสุดา สุขอ่ำ, นายพิทักษ์ โสตถยาคม (แทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา) และผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) TDRI และ สถาบันอาศรมศิลป์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

รศ.ประภาภัทร นิยม ประธานอนุกรรมการ ได้ใช้เวลาในช่วงแรกนำเสนอให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในขอบข่ายหน้าที่ และอำนาจ จากนั้นประธานคณะอนุกรรมการได้เสนอเพื่อพิจารณาประเด็นการปรับปรุง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ด้านบริหาร งานบุคคล ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นรายจังหวัด โดยมีผู้แทนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ได้รายงานข้อเสนอเพื่อแก้ไขกฎระเบียบ (ปลดล็อก) ที่ไม่เอื้อต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ศรีสะเกษ สตูลกาญจนบุรีและเชียงใหม่ โดยภาพรวมมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 1. การย้ายเข้าออกของครู
 2. การจัดสอบคัดเลือกและการบรรจุ
 3. การผลิตครูระบบปิด
 4. การใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาครู
 5. การพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะ
 6. การใช้คะแนนโอเน็ตเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 7. การปลดล็อกภาระงานโครงการจากส่วนกลางไปสู่โรงเรียนและการกรอกข้อมูลออนไลน์ออฟไลน์
 8. ปลดล็อกภาระงานอื่นนอกจากการจัดการเรียนการสอนจักรยานอื่นๆที่ไม่ใช่ส่วนกลาง
 9. การดูแลสุขภาวะกายจิตและความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 10. การจ้างครูภาษาต่างประเทศ

ที่ประชุมร่วมกันอภิปรายข้อเสนอเพื่อแก้ไขกฎระเบียบ (ปลดล็อก) ทั้ง 10 ประเด็นดังกล่าวร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์ เรียบเรียงประเด็น จัดหมวดหมู่ และตรวจสอบข้อกฎหมายที่เอื้ออำนวยหรือไม่ขัดแย้งกับประเด็นการปรับปรุงข้อเสนอฯ จนได้ข้อสรุปร่วมกันในแนวทางจัดทำข้อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ดังนี้

 1. ให้มีการจัดทำตารางวิเคราะห์ว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู มีการใช้หลักเกณฑ์ใดอยู่แล้วบ้าง หากเรื่องใดจะเสนอปลดล็อก ให้เสนอไปในกฎระเบียบที่ก.ค.ศ.ดำเนินการอยู่แล้ว โดยให้เพิ่มประเด็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 2. มอบฝ่ายเลขานุการ จัดทำร่างเอกสารเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการย้าย การบรรจุแต่งตั้ง และการเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งสิทธิประโยชน์

จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารบุคคลซึ่งเป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาครั้งที่ 1/2563 ประเด็นอำนาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการทุกคณะ และมีมติร่วมกัน เห็นชอบตามที่เสนอ

เมื่อที่ประชุมเข้าใจรับรู้รับทราบมติที่ประชุมร่วมกันแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันกำหนดนัดหมายการประชุมฯ ครั้งต่อไป และได้มติที่ประชุมว่าจะดำเนินการจัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 24 สิงหาคม เวลา 13.30 น.


ผู้เขียน: รัตนากร พึ่งแก้ว
กราฟิกดีไซน์เนอร์: รัตนากร พึ่งแก้ว, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพประกอบ: ภัชธีญา ปัญญารัมย์, อิศรา โสทธิสงค์

Facebook Comments
แนะนำหนังสือน่าอ่าน “Sandbox สตูล นวัตกรรมปฏิรูปการศึกษา” (ดาวน์โหลดฟรี!!!)คณะศึกษาศาสตร์ มช. มุ่งผลักดันโรงเรียนเอกชนนำร่องสู่พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
บทความล่าสุด