คณะศึกษาศาสตร์ มช. พร้อมเป็นกำลังหลักช่วยภาครัฐในการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อความยั่งยืนให้ชาวเชียงใหม่

24 กันยายน 2020

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) นำโดย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มช. รวม 60 ท่าน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งโรงเรียนในเมือง และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารจำนวน 15 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนยางเปา อำเภออมก๋อย โรงเรียนบ้านขอบด้ง โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา อำเภอฝาง โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา โรงเรียนบ้านกองลม อำเภอเวียงแหง โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13 โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม โรงเรียนพร้าวบูรพา อำเภอพร้าว โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง โรงเรียนบ้านพันตน อำเภอแม่วาง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง โรงเรียนอนุบาลสุมาลี อำเภอดอยสะเก็ด โรงเรียนบ้านพระนอน อำเภอแม่ริม โรงเรียนดาราวิทยาลัย และโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้รองรับ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 2562 อย่างเต็มกำลัง


ผู้เขียน/ภาพปก: ปนัดดา ไชยศักดิ์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพประกอบ: ปนัดดา ไชยศักดิ์

Facebook Comments
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. มุ่งสร้างความเข้าใจแก่ ผอ. และครูโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมทั้ง 15 แห่ง ก่อนลงพื้นที่ขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู“แนวทางการขยายผลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแล้ว
บทความล่าสุด