Cases of Innovative Education Inside and Outside Thailand “ฉันจะใช้นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้อย่างไร”

26 มีนาคม 2021

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) ได้กำหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวนวัตกรรมการศึกษาให้กับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและผู้สนใจ โดยมีคณะวิทยากร 4 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม มาให้ความรู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนแนะเกี่ยวกับนวัตกรรม และคณะผู้เแทนสถานศึกษานำร่อง ร่วมนำเสนอนวัตกรรมที่น่าสนใจ 4 ท่าน ดังนี้

คณะวิทยากร
  1. ศาสตราจารย์วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ผอ.สถาบันสหวิทยการนวัตกรรมนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. รองศาสตราจารย์ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย ศาสตราภิชานด้านนวัตกรรม
  3. นายทนง โชติสรยุทธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
  4. นางสาวณัฐนี ทวีแสงสกุลไทย ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการจัดการความรู้ World Bank
คณะผู้แทนสถานศึกษานำร่อง
  1. นางสาวสุรีรัตน์ จิตนารินทร์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านปลาดาว จ.เชียงใหม่
  2. นายทองคำ จิตสุภาพ ผอ.รร.บ้านรุ่ง จ.ศรีสะเกษ
  3. นายภัทรกร ศรีเสาวงศ์ ผอ.รร.บ้านพยูน จ.ระยอง
  4. นายอะหมาร สันนาหู ผอ.รร.บ้านควนเก จ.สตูล
รับชมย้อนหลัง

 

ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom

Link: bit.ly/Edblive31-3-64
Meetings ID: 913 4870 5706
Password: 828597

และ Live Facebook: สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา – EduSandbox
ในวันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30-12.30
ลงทะเบียน: https://forms.gle/qzo3aPFSahDUZcvv9

ทั้งนี้ สบน. หวังว่าการประชุมแลกเปลี่ยนครั้งนี้ จะมีข้อเสนอแนะที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม และสามารถจะตอบคำถามของการเริ่มต้นได้ว่า “ฉันจะใช้นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้อย่างไร”

กำหนดการ


ผู้เขียน: อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: รัตนากร พึ่งแก้ว, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 8 จังหวัดคณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่วิเคราะห์สภาพ ปัญหาและความต้องการพัฒนาการจัดการศึกษาของ โรงเรียนแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อน พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
บทความล่าสุด