มติ ครม. เห็นชอบ! เพิ่ม กทม. และ 10 จังหวัด เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

30 พฤศจิกายน 2022

วานนี้ (29 พ.ย.2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ครม.ได้มีมติประกาศกำหนด 11 จังหวัดให้เป็นพื้นที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา ตามที่คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่มี ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบแล้ว ดังนี้ จังหวัดสุโขทัย แม่ฮ่องสอน กระบี่ ตราด สระแก้ว กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการประกาศเพิ่มเติมจากปัจจุบันที่มี 8 จังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้แก่ ศรีสะเกษ เชียงใหม่ ระยอง กาญจนบุรี นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล

“ปัจจุบันมีสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 8 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 541 โรงเรียน แยกเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 444 โรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 45 โรงเรียน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 52 โรงเรียน โดยตั้งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ 163 โรงเรียน เชียงใหม่ 104 โรงเรียน ระยอง 82 โรงเรียน กาญจนบุรี 60 โรงเรียน นราธิวาส 53 โรงเรียน ปัตตานี 32 โรงเรียน ยะลา 30 โรงเรียน และสตูล 17 โรงเรียน ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของ 8 จังหวัด ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ เช่น กฎระเบียบส่วนใหญ่โดยเฉพาะวิชาการได้รับการปลดล็อก, จังหวัดมีเอกลักษณ์ มีส่วนร่วมในการพัฒนา, สถานศึกษานำร่องที่เปลี่ยนแปลงเด่นวิชาการ, มีการปรับใช้/เลือกใช้หลักสูตรให้เหมาะสมกับพื้นที่, เลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างอิสระ, ปรับการวัดและประเมินผล ส่งผลให้เด็กๆ ได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างมีความหมายและได้ประยุกต์ใช้ความรู้มากขึ้น มีกลไกเชิงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการของคนในพื้นที่ มีเป้าหมายร่วมกัน เกิดการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบในการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การประเมินผลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้งระบบอยู่ระหว่างการดำเนินการโดยคณะผู้ประเมินอิสระ ซึ่งจะสามารถสรุปผลได้ในสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นี้”

รมว.ศธ. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า หลังจากทั้ง 11 จังหวัดได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดจะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ดำเนินการสรรหา และจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของแต่ละจังหวัด ไม่เกิน 21 คน ส่งมายังสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2565 เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 26 ธันวาคมนี้

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

       


 


ผู้เขียน : พิทักษ์ โสตยาคม ผู้อำนวยงานสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
กราฟิกดีไซน์เนอร์ :
อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์ : ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
โรงเรียนบ้านควนเก พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.สตูล พัฒนาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงานฐานวิจัยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พื้นที่เปิดโอกาสจัดการศึกษาด้วยตนเอง บทสรุปการสัมภาษณ์เลขาธิการ กพฐ. ประเด็น ครม.เห็นชอบ กทม. และ 10 จังหวัดเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด