“พื้นที่นวัตกรรม จังหวัดเชียงใหม่ มุมมองที่เปลี่ยนไปของการจัดการศึกษา” คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพูดคุยให้สัมภาษณ์ออกอากาศ ผ่านพอดแคสต์ ‘คิดดี ที่นี่ ดารา’

7 มกราคม 2021

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข เข้าให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ “พื้นที่นวัตกรรม จังหวัดเชียงใหม่ มุมมองที่เปลี่ยนไปของการจัดการศึกษา” ออกอากาศผ่านพอดแคสต์ (Podcast) ‘คิดดี ที่นี่ ดารา’ เพื่อนำเสนอความคิดที่มุ่งให้การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่เกิดการขยับ และบรรลุเป้าหมายตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ให้เร็วขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ทำให้เรามีมุมมองทางด้านการศึกษาที่เปลี่ยนไป อีกทั้งยังมีอิสระในการจัดทำหลักสูตร หรือนวัตกรรมการสอนมากยิ่งขึ้น ทำให้สถานศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรที่เร็ว และสอดคล้องกับภาพอนาคตที่เด็กจะต้องใช้ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน และเกณฑ์การวัดผลต้องเปลี่ยนไปด้วย โดยมีการนำสังคมรอบตัวเข้าสู่ห้องเรียนมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมองการจัดการเรียนการสอนของครูด้วย


ผู้เขียน: ปนัดดา ไชยศักดิ์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: ปนัดดา ไชยศักดิ์, รัตนากร พึ่งแก้ว, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่วิเคราะห์บริบทและนวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลสุมาลี จังหวัดเชียงใหม่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง รุดหน้าออกแบบ “วิชาบ้านๆ” นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ใช้บ้านเป็นฐาน หรือ Rayong Home-Based Learning ช่วง Covid 19
บทความล่าสุด