“3 โรงเรียนนำร่องเพาะพันธุ์ปัญญา ร่วมกันถอดบทเรียนเส้นทางการจัดการเรียนรู้ (Learning Pathway) สู่การพัฒนาและยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน”

9 มีนาคม 2020

นวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 63  มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์พี่เลี้ยงเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรม “เวทีถอดบทเรียนเส้นทางกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย ตามแนวทางเพาะพันธุ์ปัญญา” ซึ่งมีโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ศรีสะเกษ ที่เข้าร่วมพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพาะพันธุ์ปัญญาเข้าร่วมทั้งหมด 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  และโรงเรียนกระแชงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 28  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครูผู้สอนได้ย้อนทวนกระบวนการจัดการเรียนรู้ตลอด 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้ครูได้เห็น เข้าใจสถานการณ์ และ/หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ของตนเองอย่างลึกซึ้ง นำไปสู่การกำหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์ทั้งในเชิงองความรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะที่ชัดเจน และเกิดขึ้นได้จริงในตัวผู้เรียน มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมอง และวิธีการออกแบบการจัดการเรียนการสอน จนทำให้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกัน

ภาพ เด็กเพาะพันธุ์ปัญญาที่อยากเห็น โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
ภาพ เด็กเพาะพันธุ์ปัญญาที่อยากเห็น โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
ภาพ เด็กเพาะพันธุ์ปัญญาที่อยากเห็น โรงเรียนกระแชง

ผู้เขียน: ศุภเกียรติ ยมบุญ
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, ศศิธร สวัสดี, ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพประกอบ: วลีรัตน์ มิ่งศูนย์, ญาณิน พรหมลาศ

Facebook Comments
พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เปิดโอกาสให้ทำนอกกรอบ ตอบโจทย์พื้นที่ เติมให้เด็กมีสมรรถนะสูงขึ้นกฤษฎีกาเผยแพร่หนังสือ “เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”
บทความล่าสุด