All posts from chalee

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • ประชุมโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวง เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่  ๒  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการทดลองกระจายอำนาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปยังจังหวัด โดยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในด้านวิชาการ การบริหารบุคลากร และการบริหารทั่วไป ด้วยความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให […]

    Continue reading
  • พื้นที่นวัตกรรมการศึกษากาญจนบุรี

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ส่งบุคคลากรเข้าร่วมการประชุมสื่อสารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างเครือข่าย รูปแบบการสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลทั่ว ๆ ไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ เอกชน ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตต่อไป

    Continue reading
บทความล่าสุด