All posts from ptn1021

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • สื่อสารอย่างไรให้ดังและปัง

    จากการอบรมในครั้งนี้ พบว่าตัวกระผมยังขาดความรู้ความสามารถด้านการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การสร้างสื่อเพื่อนำเสนอต่อสาธารณชน บนสื่อออนไลน์ต่างๆ การเลือกใช้สี ความคิดสร้างสรรค์ กระผมเห็นว่างานประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารมีความสำคัญมาก ในสังคมปัจจุบัน เป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ ของพื้นที่นวัตกรรม และสร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ด […]

    Continue reading
บทความล่าสุด