โรงเรียน

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • สพฐ. PRE-KICKOFF ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  สพฐ. PRE-KICKOFF ประเมินกฎหมายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. เดินหน้าโครงการการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการประเมินผลครั้งนี้จะให้ข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายต่อไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เดินหน้าโครงการการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎห […]

  Continue reading
 • สพฐ. เช็คความพร้อมหารือ Timeline ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ. บุรีรัมย์ ระยะแรก

  สพฐ. เช็คความพร้อมหารือ Timeline ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ. บุรีรัมย์ ระยะแรก เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2567 เวลา 17.00 น. สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) ได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings ร่วมกับคณะทำงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากสำนักงานศึกษา […]

  Continue reading
 • การส่งเสริมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับนโยบาย โดย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.

  การส่งเสริมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับนโยบาย โดย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. วันนี้ 13 พฤษภาคม 2567 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ประธานกล่าวเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดสตูล Transforming Satun Sandbox For Sustainable Development ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดย […]

  Continue reading
 • คู่มือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

    คู่มือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Center) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และก้าวหน้าไปตามความสามารถของตนโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหา และการดำรงชีวิต จึงได้ร่างกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐา […]

  Continue reading
 • TSQP เสริมสร้างโรงเรียน สู่การพัฒนาตนเอง

  TSQP เสริมสร้างโรงเรียนสู่การพัฒนาตนเอง เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2567 นายพิทักษ์ โสตถยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ผอ.สบน.) ได้มอบหมายให้ผู้เขียน นายเก ประเสริฐสังข์ เข้าร่วมเวที การนำเสนอนโยบายจากผลวิจัยโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองต่อหน่วยงานระดับนโยบายที่เกี่ยวข้อง วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. – 14.30 น. ณ ห้องประชุมเดซี่ โรงแรม ที่เค. พาเลซ แอนด์ คอ […]

  Continue reading
1 2 3 4 51
บทความล่าสุด