"นิทานพื้นบ้านตำนานมะนารอ" ผลงานโรงเรียนเทศบาล 6 (บ้านโคกเคียน) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.นราธิวาส

25 มิถุนายน 2024

นิทานพื้นบ้าน ตำนานมะนารอ เป็นนิทานคำกลอนดัดแปลงจากนิทานมุขปาฐะ ซึ่งคณะผู้จัดทำของโรงเรียนเทศบาล 6 (บ้านโคกเคียน) ได้สืบค้นด้วยการสัมภาษณ์จากปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชนเมืองนรา เนื้อเรื่องสอดคล้องกับประวัติสถานที่ วิถีชีวิต เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์บางช่วงของนราธิวาส สอดแทรกด้วยคติข้อคิดที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การพัฒนารูปแบบหนังสือนิทานพื้นบ้าน ตำนานมะนารอชุดนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนของครูและยกระดับความฉลาดรู้ภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

ซึ่งการดำเนินการจัดทำครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก นายสมนึก ดวงศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๖ (ถนนโคกเคียน) นางฮาซานะห์ บินมะอุง ข้าราชการบำนาญ นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการและนางปัทมาวดี ขันธ์ชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ที่ให้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและคำแนะนำในการพัฒนาหนังสือนิทานพื้นบ้าน ตำนานมะนารอชุดนี้จนสำเร็จเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดนราธิวาส “ทำดี ทำได้ ทำทันที”

ดาวน์โหลดนิทานฉบับนี้ได้ที่ Link นี้

Download >>> นิทานพื้นบ้านตำนานมะนารอ

สามารถอ่านนิทานฉบับนี้ได้ตาม Link ตามด้านล่างนี้

ผู้เขียน: ณัฐมล ไชยประดิษฐ์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

 

Facebook Comments
โรงเรียนปลาดาว เข้ารอบ 1 ใน 10 โรงเรียนสุดท้ายสำหรับรางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมระดับโลกปี 2024 ประเภทนวัตกรรม World’s Best School Prize for Innovationสร้างความเข้าใจนโยบายและแผนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 10 จังหวัด
บทความล่าสุด