ประโยชน์ มั่งคั่ง ประธานศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสมานมิตร พื้นที่นวัตกรรมระยอง “หัวใจของผมคือโรงเรียน”

6 มกราคม 2020

บ่ายวันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนบ้านสมานมิตร เพื่อรับฟังการสะท้อนผลการขับเคลื่อน พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ช่วงหนึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนชุมชนได้แสดงความคิดเห็น มีนายประโยชน์ มั่งคั่ง รองนายก อบต.กะเฉด ได้กล่าวถึงการพัฒนาชุมชนควบคู่โรงเรียนไว้อย่างน่าสนใจว่า

ชื่อโรงเรียนบ้านสมานมิตรเป็นการตั้งชื่อโรงเรียนโดยนำชื่อชุมชนมาใช้ คือคำว่า “สมานมิตร” รองนายกฯ ได้ผ่านการเรียนสมาธิ และเป็นครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ จึงส่งเสริมให้เด็กเรียนสมาธิ ด้วยเห็นว่าสมาธิมีประโยชน์อย่างมาก ได้เปลี่ยนตนเองจากคนใจร้อนเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็ง สามารถยับยั้งชั่งใจได้ คนในชุมชนได้ฝึกสมาธิ ทำให้ชุมชนลดความขัดแย้งลง หรือสามารถก้าวข้ามความขัดแย้งได้ ทำให้มีสติไม่โกรธกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ ช่วยกันทำให้หมู่บ้านและชุมชนเจริญก้าวหน้า จึงร่วมมือกันทั้งบ้านและโรงเรียนทำภารกิจสำคัญ ๆ ได้ ด้วยความสมัครสมานสามัคคีดั่งชื่อชุมชน

รองนายก อบต.กะเฉด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “โรงเรียนอยู่ในหัวใจผมเลย หัวใจของผมคือโรงเรียน” ในบทบาทประธานศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสมานมิตร ได้ทุ่มกำลังกาย กำลังใจ กำลังเงิน ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียน สิ่งสำคัญคือ การลงมือทำให้เห็นก่อน

เสียงสะท้อนของประธานศิษย์เก่า “ประโยชน์ มั่งคั่ง” และเป็นผู้นำชุมชน มีความรักความผูกพันและความปรารถนาดี ต้องการให้โรงเรียนได้เป็นต้นน้ำ นำพาความสงบร่มเย็นมาสู่ชุมชนและสังคม ด้วยการร่วมมือหล่อหลอม ปลูกฝังสิ่งดีงามให้ลูกหลาน ร่วมด้วยช่วยฝึกฝนสมาธิ ให้มีสติ ให้ใจนำกาย ให้เกิดความเข้มแข็งทางจิตใจเป็นดังเช่นเกราะคุ้มกันภัยที่เข้ามากระทบใจกาย  กรณีนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษาร่วมกันของโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งยังคงมีการร่วมมือรวมพลังในการจัดการศึกษาร่วมกันหลายมิติ ตัวอย่างหนึ่งคือ การร่วมสร้าง Learning Space (ดูที่นี่ https://bit.ly/39gfvNd) เป็นการร่วมด้วยช่วยกันทั้งกำลังกาย ใจ ปัญญา และทรัพย์ จนเกิดผลสำเร็จที่น่าชื่นใจ

เรื่อง: พิทักษ์ โสตถยาคม
ภาพ: ทิฆัมพร แรงเขตรการ
Artwork by เก ประเสริฐสังข์ ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
โรงเรียนบ้านหนองม่วง พื้นที่นวัตกรรมระยอง: บริหารจัดการชั้นเรียนใหม่ แก้ปัญหา “โรงเรียนเล็ก-เด็กน้อย” ด้วยการเรียนคละชั้น และการจัดกลุ่มผู้เรียนตามความสามารถการเรียนรู้ภาคสนาม เชื่อมสถานการณ์จริง ตอบโจทย์โรงเรียนวัดตาขัน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง
บทความล่าสุด