สสวท. ร่วมพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

2 ธันวาคม 2019

            เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง และนายชาตรี  ปุระมงคล (ศึกษาธิการจังหวัดระยอง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง) พร้อมด้วยผู้แทนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ได้ร่วมเจรจาความร่วมมือการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีผู้แทน ได้แก่ นายวรวรงค์  รักเรืองเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. และคณะ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพครูในสถานศึกษานำร่องให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทและความต้องการเชิงพื้นที่

การเจรจาความร่วมมือ มีการทำความเข้าใจประเด็นสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

            1. สถานการณ์ปัจจุบัน การดำเนินงาน และการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษานำร่อง กรณีตัวอย่างโรงเรียนวัดตาขัน นำเสนอโดย นายวิชัย จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาขัน
            2. สถานการณ์ปัจจุบัน การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง และยุทธศาสตร์การจัด การศึกษาจังหวัดระยอง นำเสนอโดย นายธงชัย มั่นคง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง
            3. เจตนารมณ์ของ สสวท. ในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองในการ โดย นายวรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. และคณะ
            4. การประสานความร่วมมือระหว่างโครงการข้างต้นของ สสวท.และความต้องการพัฒนาครูที่ตอบโจทย์การจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่องและพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง สรุปได้ดังนี้
                        4.1 พัฒนาครูให้เข้าถึงแก่นความรู้ของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
                        4.2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในลักษณะการบูรณาการ การนำไปใช้ในชีวิตจริง และการสร้างสมรรถนะให้แก่ผู้เรียน
                        4.3 พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการวัดและประเมินสมรรถนะของนักเรียน ตามแนวหลักสูตรฐานสมรรถนะ
                        4.4 ให้บุคลากร สสวท.เป็นโค้ชแก่ครูในรูปแบบต่างๆ
                        4.5 จัดเวทีหรือเปิดโอกาสให้ครูเข้าร่วมเวทีทางวิชาการ ทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
                        4.6 การเพิ่มศักยภาพครู เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สสวท.กับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ภายใต้บริบทและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาเป็นหลัก

           ทั้งนี้ สสวท.ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม มองเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทั้งการเปลี่ยนแปลงในระดับโรงเรียน และกลไกการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด เท่าทันกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน

Written by ธงชัย  มั่นคง
Photo by ธงชัย  มั่นคง
Artwork by เก ประเสริฐสังข์ ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
การประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒บทสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจและร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง
บทความล่าสุด