ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

17 มิถุนายน 2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นครั้งแรกนับจากที่กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์) ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี (นายชูสิน วรเดช) ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน มีกรรมการเข้าร่วมครบองค์ประชุม มีนายพิทักษ์ โสตถยาคม ผอ.กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมแทน ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สพฐ. ด้วย

ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับ พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงที่ผ่านมา และทุนนวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งได้พิจาราณาแนวทางการขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 โดยจะใช้กลไกและการร่วมมือรวมพลังของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นบอร์ดที่มีผู้แทนทุกภาคส่วนจาก 3 จังหวัด คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน มีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและนราธิวาส เป็นรองประธาน มีผอ.ศปบ.จตต. เป็นเลขานุการ และศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ที่ประชุมมีมติเสนอประธานกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 3 คณะรายจังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อเพิ่มความสะดวก คล่องตัวในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของแต่ละจังหวัด

Facebook Comments
พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562สพฐ. และ ศธ. หนุนพื้นที่นวัตกรรม เตรียมจัดทำนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแบบ Bottom Up
บทความล่าสุด