ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

4 มิถุนายน 2019

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นของการมี พ.ร.บ. ดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นมาจากข้อเสนอของภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership: TEP) ซึ่งภาคีเพื่อการศึกษาไทยก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันขององค์กรภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ที่มีจุดร่วมกันในการมุ่งปฏิรูปการศึกษาไทย ภายใต้แนวคิด ระบบการศึกษาที่ดีเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม เสนอแนวคิดแนวทางการดำเนินงาน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาผ่านคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเข้าสู่สภาการศึกษาดังกล่าว ขณะเดียวกันได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. … เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการกฤษฎีกา และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามลำดับ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .. เป็นกฎหมายแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ซึ่งมีการนำขึ้นทูลเกล้าฯ พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วเมื่อวัน 30 เมษายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ไดัที่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0102.PDF

Facebook Comments
เอกสารประกอบการบรรยายและภาพบรรยากาศ งานประชุมและเสวนา “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา : พื้นที่วิจัยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศ”การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการกระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
บทความล่าสุด