DE ยกระดับคุณภาพ! เพิ่มความสามารถอ่านออกเขียนได้ และยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ของโรงเรียนบ้านบึงมะลู ด้วยการมีส่วนร่วมทั้งภายในและนอกโรงเรียน

12 กรกฎาคม 2023
DE ยกระดับคุณภาพ! เพิ่มความสามารถอ่านออกเขียนได้
และยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบของโรงเรียนบ้านบึงมะลู
ด้วยการมีส่วนร่วมทั้งภายในและนอกโรงเรียน

จากโรงเรียนที่เคยถูกตีตราว่า นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงมะลู จนเกิดเป็นแรงผลักดัน ในการลุกขึ้นมาแก้ปัญหา ด้วยการใช้เครื่องมือการประเมินเชิงพัฒนา Developmental Evaluation (DE)  ในการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภายในและนอกโรงเรียน (Stakeholder)  ให้เข้ามาร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์จนเห็นรากเหง้าของปัญหา  เพื่อนำมากำหนดเป็นเป้าหมายร่วม และจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนประจำปี ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ คือ การยกระดับคุณภาพเพื่อพัฒนานักเรียนทั้งระบบ

ซึ่งหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ คือ คุณครูทุกคนในโรงเรียนมีบทบาทเป็นครูวิชาการ ร่วมกันใช้แบบทดสอบวัดความหน้าของนักเรียน และนำผลจากแบบทดสอบ มาเป็นเหมือนกระจกสะท้อน ให้ครูสามารถปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน

จนในที่สุด นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงมะลู จ.ศรีสะเกษ สามารถอ่านออกเขียนได้ 💯 %

ร่วมหาคำตอบของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ที่ 📸 : https://youtu.be/bA21OHZcbx8

 

* บุคคลที่ปรากฏในบทความนี้ ท่านใด ประสงค์ให้นำภาพหรือข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลออก
โปรดแจ้งมาที่ E-mail : Saraban@EduSandbox.com*

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

     


 


ผู้เขียน: วลีรัตน์ มิ่งศูนย์
กราฟิกดีไซน์เนอร์:
เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: อิศรา โสทธิสงค์

Facebook Comments
มีผลใช้บังคับแล้ว: มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลฯพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกแบบทดสอบ วัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2564
บทความล่าสุด