การจัดทำแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่อง

12 กันยายน 2023
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ด้วยมติคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2566  มีมติเห็นชอบให้ส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ดำเนินการส่งเสริมการบริหารวิชาการส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสนับสนุนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

สบน.ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จึงกำหนดการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในวันที่ วันที่ 15 กันยายน 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings และ Facebook Live ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์
  • เพื่อจัดทำแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • รับฟังข้อเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่เกี่ยวในพื้นที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอข้อมูล สภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และมติคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
รับชมย้อนหลัง

กำหนดการ

ลงทะเบียนร่วมรับฟังผ่าน >>Facebook LIVE<<

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

     


ผู้เขียนและออกแบบ: อิศรา โสทธิสงค์

Facebook Comments
(Repost) Cases of Innovative Education Inside and Outside Thailand “ฉันจะใช้นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้อย่างไร”สบน. รับรางวัลสำเภา-นาวาทอง ประจำปี 2566
บทความล่าสุด