การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่คุณภาพโดยใช้รูปแบบ HTA เน้นการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและเทคโนโลยี ให้แก่ผู้เรียน สู่การเป็นคนดีและคนเก่ง รร.บ้านห้วยน้ำขาว จ.กาญจนบุรี

13 สิงหาคม 2021

โมเดล HTA ในการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งพัฒนาผู้เรียน ด้านทักษะชีวิต เน้นการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพ สู่การเป็นคนดีและคนเก่ง สามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาด และต่อยอดงานต่อ

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 200 หมู่ 2 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ ประชากรมีหลายเชื้อชาติหลายศาสนา และมีชนกลุ่มน้อยที่ด้อยโอกาส อาศัยอยู่มาก มีข้าราชการครูทั้งสิ้น  ๑๙  คน นักการภารโรง 1 คน  ครูอัตราจ้าง ๒ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน นักเรียนรวมทั้งสิ้น 426 คน ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการ นายโชค เอียดช่วย

    ภาพสื่อ VTR ชุดการเรียนทักษะอาชีพแปรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร     

ภาพสื่อ QR Code ชุดการเรียนภาษาและทักษะอาชีพ

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปีการศึกษา 2561 ดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ พรบ.พื้นที่นวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสร้างความเข้าใจ การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ การสร้างนวัตกรรมต่างๆ เพื่อใช้บริหารจัดการที่สอดรับการเรียนเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

แนวทางการดำเนินการในการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ด้านผู้เรียน 

  • ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะอาชีพ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย จัดให้มีการจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพในช่วงบ่ายของวันพุธทุก ๆ สัปดาห์ ในรูปแบบของชุมนุมเพื่อฝึกทักษะพื้นฐานอาชีพให้กับนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
  • ศึกษาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นให้เรียนใน 4 วิชาหลัก ที่ใช้สอบ O-NET ซึ่งยังคงยึดมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง ส่วนรายวิชาอื่น จัดบูรณาการในรายวิชา เช่น ช่วงเช้ายังคงเรียน 4 วิชาหลัก ส่วนในช่วงบ่ายจัดบูรณาการแบบใช้พื้นที่เป็นฐาน ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

 

     

     

       ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อาชีพตามความเหมาะสมของแต่ละระดับชั้น

ด้านลดความเหลื่อมล้ำ 

  • จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง เน้นป้องกัน/แก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง ส่วนนักเรียนกลุ่มอื่นๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมตามศักยภาพ
  • สนับสนุนนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อทั้งในสายอาชีพ/สายสามัญ

ด้านการบริหารจัดการ 

  • ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตามแนวทางของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
  • สร้างการรับรู้ และพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาระหว่างรัฐและท้องถิ่น
  • ประสานงานเปิดเวทีให้ทุกหน่วยงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางการพัฒนาร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
กระบวนการดำเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรียนบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนสู่คุณภาพ ภายใต้โมเดล HTA โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะ 4H ของผู้เรียน เพื่อการบริหารจัดการสู่คุณภาพ

H คือ การพัฒนา 4H ซึ่งพัฒนาผู้เรียน จะได้สร้างการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะชีวิต 4 ด้าน คือ ด้านสติปัญญา (Head) ด้านทัศนคติ (Heart) ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริงที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Hands) และด้านสุขภาพ (Health) ให้เป็นคนดีและเก่งควบคู่กัน

T คือ Technology สนับสนุนให้ครูและบุคลากรใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในกระบวนการจัดการเรียนรู้และกระบวนการบริหารจัดการ เช่น QR-code นำมาใช้ในการจัดการศึกษา

A คือ Apply เป็นการใช้ข้อมูล สติปัญญา หรือความขยันหมั่นเพียรให้เป็นประโยชน์ เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลในการพัฒนา และต่อยอดงานต่อไป

แนวคิดของการบริหารจัดการโดยใช้โมเดล HTA

นวัตกรรมการนิเทศ

“BKS COACHING” พัฒนาสมรรถนะครูตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

        

กิจกรรมการเรียนทักษะอาชีพของ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้บริหาร  มีการวางเป้าหมายที่ชัดเจน โดยมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สนับสนุนให้ครูและบุคลากรใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเอง และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ครู มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น มีกระบวนการทำ PLC ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

นักเรียน มีความสุขสนุกกับการเรียน มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิตและทักษะพื้นฐานทางอาชีพอย่างน้อง 1 อาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

ชุมชน ให้การยอมรับ และสนับสนุนโรงเรียน เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น 

      

        

กิจกรรมการเรียนทักษะอาชีพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลงาน Best Practice : “นวัตกรรมงานอาชีพ HTA”

ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพของโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวภายใต้การบริหารงานของ นายโชค เอียดช่วย บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนสู่คุณภาพ ภายใต้โมเดล HTA โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะ 4H ของผู้เรียน เพื่อการบริหารจัดการสู่คุณภาพ และมีเป้าหมายการสร้างภาคีเครือข่ายที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องของหลักสูตรสร้างงานสร้างอาชีพ และการส่งต่อผู้เรียนเพื่อให้ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผู้เขียน: ณัฐมล ไชยประดิษฐ์
ผู้ให้สัมภาษณ์: นายโชค เอียดช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
ผู้สัมภาษณ์: ณัฐมล ไชยประดิษฐ์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ปราชญาพร   แช่ใจ
ภาพประกอบ: โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

Facebook Comments
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการตนเองของโรงเรียนบ้านพระนอนโรงเรียนเป็นฐาน สร้างการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม “ต้นแบบการเรียนรู้ตลาดนัดสองแผ่นดินไทย-มาเลย์ ในรูปแบบ 4P MODEL” โรงเรียนบ้านมูโนะ
บทความล่าสุด