คณะศึกษาศาสตร์ มช. รายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน ของโครงการกลไกขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

14 มิถุนายน 2021

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มช. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทีมวิจัยเข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน “โครงการกลไกขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” ผ่านโปรแกรม Zoom Video Conference
โครงการกลไกขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ที่ดำเนินการโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีโรงเรียนนำร่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมทั้งหมด 15 โรงเรียน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ และฐานข้อมูลเชิงระบบในการเสริมสร้างสมรรถนะครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2 การวิจัยปฏิบัติการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และระยะที่ 3 การนำกลไกขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมานั้นโครงการกลไกขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการเข้าสู่ระยะที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่

จากการลงพื้นที่วิเคราะห์บริบทและชุมชนของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมทั้ง 15 แห่ง พบว่า มี 6 โรงเรียนที่ยังไม่มีอะไรชัดเจน 3 โรงเรียน มีการรับรู้และเข้าใจของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง แต่ในด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ระบบการวัดผล และการบูรณาการเทคโนโลยียังไม่เป็นระบบ และมี 6 โรงเรียน ที่บุคลากรรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และการบูรณาการเทคโนโลยีที่ดี แต่ยังมีระบบการวัดและประเมินผลที่ยังไม่ชัดเจน

ทีมวิจัยยังพบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ครู และนักศึกษาครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ด้วย ซึ่งสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน มี 3 ประการ ได้แก่ การสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม การคิดเชิงระบบขั้นสูง และการมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ สมรรถนะสำคัญของครู มี 3 ประการคือ การออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในโรงเรียน และการพัฒนาเทคโนโลยีสาระสนเทศสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน สมรรถนะสำคัญของนักศึกษาครู มี 7 ประการ ได้แก่ 1) การพัฒนาชุดความคิดเติบโต (Growth Mindset) 2) ความเข้าใจบริบทและการจัดการศึกษาของพื้นที่ 3) การพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน 4) การนำตนเองสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง 5) การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม 6) การคิดเชิงระบบและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และ 7) การสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือ

นอกจากนี้ ยังค้นพบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้น (AAAR Model) ในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูเพื่อรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 1) การสร้างการรับรู้ (Awareness) 2) กำหนดความคาดหวัง (Anticipation) 3) การลงมือปฏิบัติ (Action) และ 4) การสะท้อนคิด (Reflection)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานระยะ 6 เดือน

ผลลัพธ์เชิงบวกที่เกิดขึ้น คือ การรับรู้ ความเข้าใจและกลไกความร่วมมือของบุคคล หน่วยงาน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจนมากขึ้น การปรับเปลี่ยนชุดความคิดของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 มากยิ่งขึ้น อีกทั้งครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ซึ่งนำไปสู่การออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และกลุ่มบุคคล โรงเรียน หน่วยงานมีความสนใจที่จะเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนามาขึ้น

ปัจจุบัน ทีมวิจัยได้เริ่มลงพื้นที่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อปรับชุดความคิด และกำหนดเป้าหมายให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยทีมวิจัยจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปตามลำดับ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป้าหมายของ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนโดยเร็ว

 


 


ผู้เขียน: ปนัดดา ไชยศักดิ์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: ปนัดดา ไชยศักดิ์, รัตนากร พึ่งแก้ว, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพประกอบ: ปนัดดา ไชยศักดิ์

Facebook Comments
การประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างนโยบาย ติดตามและประเมินผลและมาตรฐานข้อมูลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากับนวัตกรรม 9 แผนการเรียนบูรณาการสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ตอบโจทย์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)
บทความล่าสุด