Coordinator นวัตกรรมทวิ/พหุภาษา ออกแบบวิธีพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ผสานหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครู พื้นที่นวัตกรรมเชียงใหม่

19 มีนาคม 2020

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ผศ.วรรณา เทียนมี ผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ อ.ดร.สายฝน แสนใจพรม และ ผศ.ดร.สำเนา หมื่นแจ่ม อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ คุณสุรพร สุริยมณฑล ตัวแทนมูลนิธิบ้านเด็กเพชตาล๊อตซี่ประจำประเทศไทย ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรร่วมสำหรับการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ในการพัฒนาและผลิตครูในโครงการครูรักษ์ถิ่น สาขาปฐมวัย และในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

จากการประชุมครั้งนี้ พบว่า แนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีความเป็นไปได้ อย่างน้อย 3 แนวทาง คือ 1) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2) หลักสูตรออนไลน์ MOOC และ 3) การพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลผู้เรียน เป็นต้น

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะเอื้อต่อการพัฒนาและผลิตครูในโครงการครูรักษ์ถิ่น สาขาปฐมวัย ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับผิดชอบ ครูประจำการที่สอนนักเรียนชาติพันธุ์ ผู้ปกครอง นักการศึกษาที่สนใจ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายผลโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในกลุ่มนวัตกรรมทวิ/พหุภาษาอีกด้วย


ผู้เขียน: อรณี​ จริยา​พจน์​งาม​
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, ศศิธร สวัสดี, รัตนากร พึ่งแก้ว, ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพประกอบ: อรณี​ จริยา​พจน์​งาม​, มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์

Facebook Comments
พัฒนาโค้ชพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พลังขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ต่อยอดบนฐานทุนของพื้นที่ จังหวัดสตูลศธจ.ระยอง ร่วมกับเขตพื้นที่และโรงเรียนนำร่อง ร่วมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนและร่วมสร้างมิติใหม่ทางการศึกษา ในพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดระยอง
บทความล่าสุด