ศธจ.ระยอง ร่วมกับเขตพื้นที่และโรงเรียนนำร่อง ร่วมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนและร่วมสร้างมิติใหม่ทางการศึกษา ในพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดระยอง

20 มีนาคม 2020

จังหวัดระยองจัดประชุมทำแผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง (Action Plan) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมทุกสังกัดในจังหวัดระยอง ร่วมกันกันจัดทำแผนขับเคลื่อนฯ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ เพื่อบรรจุในแผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง (Action Plan)

ซึ่งสถานศึกษานำร่องได้จัดทำโครงการตามจุดเน้นของโรงเรียน (School Concept ) ทั้งนี้ ต้องบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง และเป้าหมายของ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรม ทั้งนี้ จังหวัดระยองได้ขับเคลื่อนการศึกษาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง โดยมีแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดระยอง คือ 1) เพื่อสร้างการตระหนักรู้ แนวทาง ทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ต่อทุกภาคส่วนในจังหวัดระยอง 2) ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ และ 3) ติดตาม ประเมินผล เป็นระยะ

เป้าหมายสุดท้ายของแผนคือ เพื่อสร้างความเข้าใจที่จะยกผลสัมฤทธิ์ และความเท่าเทียมของการศึกษา พร้อมสร้างคนรุ่นใหม่ตามบริบทของคนจังหวัดระยอง

แนวทางที่จะทำงานร่วมกันของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และภาคส่วนต่าง ๆ ที่จะมีความเข็มแข็งขึ้นกว่าเดิม ดังนี้ 1) ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนร่วมกันให้การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข 2) ตั้งทีมงานเชิงบูรณาการ ประสานงานแต่ละหน่วยงานในการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนานักเรียนในพื้นที่นวัตกรรม 3) ตั้งประชาคมการศึกษาดูแลช่วยเหลือ 4) วางแผนประชุมกลุ่มย่อยในการติดตามงานแต่ละส่วน และ 5) รายงานผลความก้าวหน้า

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ เป็นความร่วมมือของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ที่จะร่วมสร้างมิติใหม่ของการศึกษาที่จะสร้างนวัตกรรมการศึกษาให้กับคนระยอง สอดคล้องบริบทและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก


ผู้เขียน: สิบโทชัยยันต์ เกิดเหมาะ
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, ศศิธร สวัสดี, รัตนากร พึ่งแก้ว, ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพประกอบ: ชลลดา เตชะบวรกุล

Facebook Comments
Coordinator นวัตกรรมทวิ/พหุภาษา ออกแบบวิธีพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ผสานหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครู พื้นที่นวัตกรรมเชียงใหม่เปิด Action Plan พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ระยอง ปี 2563 มุ่งสร้างพลเมืองยุคดิจิทัล ด้วยการร่วมมือรวมพลังของทุกภาคส่วน
บทความล่าสุด