เชิญชวน ผู้บริหาร ครู และเครือข่าย เข้าร่วมประชุมออนไลน์ การดประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

16 ตุลาคม 2020

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 จาก 11 ประเทศ อาเซียนและติมอร์-เลสเต ด้วยระบบออนไลน์ การนี้สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุม

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 จาก 11 ประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กองทุนเพื่อความเสมอภาคภาคทางการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ จะจัดการประชุมทางไกลด้วยระบบออนไลน์ข้ามประเทศโดยใช้ระบบ Zoom Meeting ผ่านสถานทูตไทยประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงปรับรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบผสม คือ ใช้สถานที่จริงในช่วงพิธีเปิด พร้อมกับประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Meeting จนกระทั่งเสร็จสิ้นสุดการประชุม

การนี้ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 และทรงฟังการอภิปรายพิเศษจากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้ง 11 ประเทศ ในหัวข้อที่ 1. Community Engagement หัวข้อที่ 2.Special Education และหัวข้อที่ 3.Teaching Methods that Enhance Learning & Inspire Students to Learn

ส่วนการประชุมในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 มีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การเจาะลึกแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนร่วมกับครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนครูในยุคโควิด-19 เวทีสะท้อนความคิดของเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับโควิด “My School & COVID-19” และเวทีวิชาการผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนไทยในยุคโควิด-19 งานวิจัยจากธนาคารโลก โดยทุกการประชุมจะมีระบบรองรับหลายภาษาโดยเฉพาะภาษาไทย

ในการประชุมครั้งนี้จะทำการถ่ายทอดสดช่วงพิธีการเปิดผ่านช่องสถานีโทรทัศน์ NBT กรมประชาสัมพันธ์ และ Facebook Live และขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมลงทะเบียนประชุมออนไลน์ฟรี

สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.PMCAFORUM.in.th


ที่มา: http://www.pmca.or.th/thai/?p=9686
กราฟิกดีไซน์เนอร์: ศศิธร สวัสดี, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
เล่าเรื่อง e-portfolio ของโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย จ.ระยองจังหวัดนราธิวาส จัดงาน “เปิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาธิการนราธิวาส สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อการมีอาชีพมีงานทำอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคมนี้
บทความล่าสุด