จังหวัดนราธิวาส จัดงาน "เปิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาธิการนราธิวาส สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อการมีอาชีพมีงานทำอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคมนี้

16 ตุลาคม 2020

จ.นราธิวาส จัดงาน “เปิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานราธิวาส สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อการมีอาชีพมีงานทำอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม นี้ วันนี้ (16 ต.ค.63) นางโสภา ทองเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมงาน “เปิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานราธิวาส สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อการมีอาชีพมีงานทำอย่างยั่งยืน” ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส ว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส จัดงานครั้งนี้ขึ้น ตามโครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาและโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโครงการและพัฒนาระบบกระบนการจัดการศึกษา การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและความต้องการของผู้เรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 28 โรงเรียน และโรงเรียนในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำนวน 34 โรงเรียน “…ขอให้คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมฯ เยี่ยมชมบูธต่าง ๆ และกิจกรรมบนเวที เพื่อนำความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนในกิจกรรมต่าง ๆ ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากกิจกรรม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมในโอกาสต่อไป…” สำหรับการจัดงานเปิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานราธิวาสฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส

โดยในวันที่ 16 ตุลาคม 63 จัดให้มีกิจกรมเสวนาเปิดทางการศึกษา หัวข้อ “จุดเริ่มต้นความสำเร็จในวันนี้ คือ ความอดทนและพยายามที่ผ่านมา” และกิจกรรมการประกวดกิจกรรมยอวาที หัวข้อ “อาชีพใหม่ในสไตล์คนในศตวรรษที่ 21” ส่วนในวันที่ 17 ตุลาคม 63 จะมีการเปิดงานโดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “การแนะแนวเส้นทางอาชีพในอนาคต”

นอกจากนี้ตลอดการจัดงานฯ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน ผลงานของนักเรียน จำนวน 20 บูธ ด้วย

สามารถชมประมวลภาพการจัดกิจกรรมงาน “เปิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานราธิวาส สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อการมีอาชีพมีงานทำอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ที่นี่ >>>>> คลิก <<<<<


ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201017001223724
กราฟิกดีไซน์เนอร์: ศศิธร สวัสดี, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
เชิญชวน ผู้บริหาร ครู และเครือข่าย เข้าร่วมประชุมออนไลน์ การดประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง “องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2563”
บทความล่าสุด