รมว.ศธ. แจงแผนฯ สร้างพื้นที่ทดลองหลักสูตรให้มีความหลากหลาย

17 มิถุนายน 2021

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทองชี้แจงการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2564 เกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

โดยมีสาระ ดังนี้

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยมี พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ดำเนินการมาแล้ว 2 ปี สร้างเป็นพื้นที่ทดลอง R&D ในการจัดทำหลักสูตรฯ ให้มีความหลากหลาย ปัจจุบันดำเนินการนำร่องใน 8 จังหวัด มีสถานศึกษานำร่อง 413 แห่ง ซึ่งมาจากความสมัครใจของสถานศึกษา โดย มอบ สพฐ. ออกแบบระบบ ปรับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น

รับชมวีดีทัศน์ – https://fb.watch/5Xirc37ZAe/
Facebook – สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา-EduSandbox
Group Facebook – EduSandbox-พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

Facebook Comments
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากับนวัตกรรม 9 แผนการเรียนบูรณาการสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ตอบโจทย์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)7 ข้อค้นพบสู่ระบบบริหารจัดการใหม่ โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย ปีการศึกษา 2564
บทความล่าสุด