ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี สร้างความเข้าใจ บทบาทของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่การศึกษา

13 พฤศจิกายน 2020

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดสมุทรสงคราม นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาและรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษาธิการจังหวัดในกระบวนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยบทบาทของศึกษาธิการจังหวัด ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้ศึกษาธิการจังหวัดทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ส่วนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในโควต้าผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และยังสามารถเป็นผู้แทนในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่คณะกรรมการขับเคลื่อนแต่ละจังหวัดแต่งตั้งได้ นอกจากนั้นผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สามารถนำข้อค้นพบ แนวทางการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาไปเผยแพร่ให้กับสถานศึกษาอื่นๆ ในเขตพื้นที่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่

ผู้เขียน: ฐิติมา ท้วมทอง
กราฟิกดีไซน์เนอร์: ศศิธร สวัสดี, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
เชื่อมโยงหน่วยงานใน สพฐ. ร่วมเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงภารกิจ สบน. ต่อที่ประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
บทความล่าสุด