คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

18 สิงหาคม 2566
ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และคณะนักวิจัย ลงพื้นที่โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เพื่อติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในโครงการกลไกการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนเป็นฐาน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ผลลัพธ์การดำเนินงานของโรงเรียน และจัดทำแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ต่อไป โดยมี นายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

* บุคคลที่ปรากฏในบทความนี้ ท่านใด ประสงค์ให้นำภาพหรือข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลออก
โปรดแจ้งมาที่ E-mail : Saraban@EduSandbox.com*

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

     


ผู้เขียน:นายธันวารักษ์ สุวคนธ์ โทร.  053-944-272

ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: อิศรา โสทธิสงค์

Facebook Comments
ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2566คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์นิเวศการเรียนรู้ สู่การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนศรีเนห์รู
บทความล่าสุด